MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา


คณะวิทยาการจัดการ​ จัดกิจกรรม​การประกวดนักศึกษาต้นแบบ

คณะวิทยาการจัดการ​ มรภ.เพชรบุรีจัดกิจกรรม​การประกวดนักศึกษาต้นแบบคณะวิทยาการจัดการ MR. SMART MS 2022 & MISS SMART MS 2022 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 2 ชั้น 8คณะวิทยาการจัดการฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการได้จัดกิจกรรม การประกวดนักศึกษาต้นแบบคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565 (SMART MS 2022) โดยมี อาจารย์ ดร.วิวิศณ์สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานในการเปิดงานและมีอาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงค์ เป็นผู้ดูแลการจัดกิจกรรม​ โดยผลการประกวด​ MR. SMART MS 2022 ได้แก่​ นายวัชรพงษ์ เส้นตรง​ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ​ และ​ MISS SMART MS 2022​ ได้แก่​ นางสาวสุพรรณนิดา​ กองสกุลพงค์ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกมีความเป็นผู้นำ มีบุคลิกภาพที่ดีตามอัตลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ และสามารถเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะวิทยาการจัดการได้เป็นอย่างดี ...

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่: พลิกเกมส์ธุรกิจ คิดไอเดีย ยุคดิจิทัล

26.10.2565# ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.เพชรบุรี และแขนงวิชาการตลาดดิจิทัล ได้รับเกียรติจากคุณสหพัชร์ ชนะชัยสิทธิ์ เจ้าของ บจก.สหพัชร์ เทเลคอม & deemobile เป็นวิทยากรการสัมมนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่: พลิกเกมส์ธุรกิจ คิดไอเดีย ยุคดิจิทัล มีนักศึกษาจากคณะต่างๆสนใจเข้าร่วมฟังกว่า 120 คน กิจกรรมวันนี้ จัดในรูปแบบ onsite & online ดำเนินการโดย นักศึกษาสาขาการตลาดชั้นปีที่ 4 เพื่อประกอบการเรียนวิชาการสัมมาการตลาด ...

จัดกิจกรรม​ ”จิตอาสา​น้อมรำลึกถึงพ่อ”

วันนี้​ 12​ ตุลาคม​ 2565​ เวลา​ 13.00​ น.ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา​คณะวิทยาการจัดการ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดกิจกรรม​ “จิตอาสา​น้อมรำลึกถึงพ่อ”เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต​พระบาทสมเด็จพระบรมชน​กา​ธิเบศรมหา​ภูมิพล​อดุลยเดช​มหาราช​ บรมนาถ​บพิตร………………………การจัดกิจกรรมมีอาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่ามคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับนักศึกษาที่มีหัวใจจิตอาสาในการช่วยกันทำความสะอาดบริเวณรอบอาคาร 18 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ...

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาการตลาด

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาการตลาดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด้านความสามารถทางการแข่งขันและความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ในงาน UBI Pitching Day 2022 จัดโดยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ณ มจธ.บางขุนเทียน ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ...

กิจกรรม”ยุวเกษตรพอเพียงคณะวิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านหนองพลับ”

การดำเนินกิจกรรม”ยุวเกษตรพอเพียงคณะวิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านหนองพลับ” ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กิจกรรม วันที่ 30 -​31 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาพร้อมด้วยนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อปลูกจิตอาสาทำประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม สามารถฝึกทักษะและประสบการณ์ด้านการเกษตร ภายใต้โครงการหลัก “การสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” โดยดำเนินกิจกรรม จัดทำและปรับปรุงแปลงเกษตรพืชผักสวนครัว ปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงเห็ด และ จัดทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียน บ้านหนองพลับ ตำบลหนองพลับ อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันแรกของการทำงานเป็นการเปิดกิจกรรมดีๆพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องวิศวกรสังคมให้กับทางคณะครูและนักศึกษาได้ทราบถึงการทำงานในรูปแบบของวิศวกรสังคม เครื่องมือของวิศวกรสังคมและการดำเนินงานตาม Timeline พัฒนาการ และ Timeline กระบวนการ ตามที่ได้วางแผนไว้โดยวันแรกเป็นการจัดทำและเตรียมแปลงเกษตรเพื่อปลูกผักสวนครัวเพื่อเป็นอาหารกลางวัลให้กับน้องๆนักเรียน จำนวน 12 แปลง และได้ปรับปรุง โรงเลี้ยงเห็ดให้ได้มาตรฐานในการเพาะเลี้ยง โวันที่สองของการจัดกิจกรรมในช่วงเช้า เป็นการลงดินเพื่อเตรียมแปลงผักสวนครัวเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับน้องๆ นักเรียน จำนวน 12 แปลง และในช่วงบ่ายได้มีการหว่านเมล็ดพันธุ์​ผักชนิดต่างๆและนำฟางมาคลุมดินเพื่อให้พืชผักเจริญงอกงาม และได้ทำการปรับปรุงโรงเลี้ยงเห็ดให้ได้มาตรฐานในการเพาะเลี้ยงเพื่อบริโภคและส่วนที่เหลือจะได้นำมาจัดจำหน่ายต่อไปวันนี้นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ได้ร่วมมือร่วมใจกันจนประสบความสำเร็จตามแผน ที่ได้ตั้งใจไว้ตาม Timeline เครื่องมือวิศกรสังคมกิจกรรมประสบความสำเร็จได้ต้องขอขอบคุณขอบคุณคณบดีคณะวิทยาการจัดการที่ได้ช่วยให้แนวคิดและคอยช่วยเหลือสนับสนุนในกิจกรรมขอบคุณคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการทุกคนที่ได้เสียสละมีจิตอาสาในการร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพลับ และคณะครูทุกท่านที่คอยดูแล เจ้าของพื้นที่ในการจัดกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีขอขอบคุณครูแอม Amp Narissara ที่ช่วยประสานงานการจัดกิจกรรมระหว่างคณะกับโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ ...

จัดกิจกรรม “จิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อคณะวิทยาการจัดการ”

ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “จิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อคณะวิทยาการจัดการ” เช้าวันนี้ 27 กรกฎาคม 2565ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม”จิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ” เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา70 พรรษา โดยมี อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่ามคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับนักศึกษาที่มีหัวใจจิตอาสาในการช่วยกันทำความสะอาดบริเวณรอบอาคาร 18 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ...

จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเพื่อถวาย ณ วัดไสกระดาน

11 กรกฎาคม 2565ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรพร้อมด้วยนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเพื่อถวาย ณ วัดไสกระดาน ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีที่มีการสืบทอดกันมา คือ เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 บรรดาภิกษุ สามเณรต้องจำพรรษาในวัดหรือสถานที่ ที่กำหนดตลอดระยะเวลา 3 เดือน มิให้ไปค้างแรมที่อื่นๆ ระหว่างการจำพรรษาของพระภิกษุ สามเณร จะมีการสวดมนต์ทำวัตร เช้า-เย็น จึงจำเป็นที่จะต้องใช้เทียนจุดเพื่อบูชาให้ตลอดพรรษา คณะวิทยาการจัดการจึงเห็นความสำคัญในการสืบทอดประเพณีที่ดีงามนี้ให้คงอยู่กับชุมชนและสังคมตลอดไป#​ MS.PBRU # สโมสรนักศึกษา 2565 ครอบครัววิทยาการจัดการ ...

คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปฐมนิเทศ นศ. ปี 65

คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปฐมนิเทศ นศ. ปี 65 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกันต้อนรับอย่างอบอุ่นวันที่ 8 กรกฎาคม คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 ณ ห้องเธียร์เตอร์นิเทศศาสตร์ ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มรภ.เพชรบุรีเวลา 9.00 น. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อ.ดร.วิวิศน์ สุขแสงอร่าม เป็นประธานในพิธีเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ปี2565 โดยมีรองคณบดี คณาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการ ร่วมต้อนรับนักศึกษา อย่างอบอุ่นในงานประกอบด้วย 4 ช่วงการบรรยาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจต่อบทบาทหน้าของนักศึกษา ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 หัวข้อ : เรียนอย่างไรในรั้วมหาวิทยาลัย และรายละเอียดหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ บรรยายโดย อ.ดร.วัชร เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา ช่วงที่ 2 หัวข้อ : กฎระเบียบและความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา บรรยายโดย อ.ดร.กฤษฎา สุริยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ช่วงที่ ...

ปฐมนิเทศ 65 สาขานวัตกรรมการสื่อสาร Theme: รักที่หลากหลาย & ฝันที่เป็นจริง

ปฐมนิเทศ 65 สาขานวัตกรรมการสื่อสาร Theme: รักที่หลากหลาย & ฝันที่เป็นจริง 8 กรกฎาคม อ.ดร. เมธาวิน สาระยาน ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์ทำพิธีเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 / 2565 โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตร และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4 สาขานวัตกรรมการสื่อสาร ร่วมงานและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ห้องเธียร์เตอร์นิเทศศาสตร์ ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านการจัดงานครั้งนี้ทีมนักศึกษานิเทศศาสตร์ได้รับแรงบันดาลจากเทศกาล pride month มีการเชื่อมโยงถึงความสำคัญของความหลากหลายทั้งด้านอาชีพการทำงานในวงการสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะในวงการนิเทศศาสตร์ที่กลุ่ม LGBTQ ที่เข้าไปมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมสื่อสารมวลชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยการกำหนดชื่องานครั้งนี้คือ Lots of love, dreams come true – Freshy comm. arts. 2022 (รักที่หลากหลาย & ฝันที่เป็นจริง) สำหรับกิจกรรมของงานปฐมนิเทศ (รักที่หลากหลาย & ฝันที่เป็นจริง) ...

จัดกิจกรรม “การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำแก่นักศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา”

วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำแก่นักศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา” เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะการเป็นผู้นำองค์กรและสามารถเขียนโครงการตามหลัก PDCA ของการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม การจัดกิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติระดมความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการอบรมในครั้งนี้ด้วย เป็นที่ประทับใจอย่างมาก ...

“เด็กจัดการรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต”

วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “เด็กจัดการรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต” การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ประเสริฐ ศรีนวล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักในตนเองของส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีสุขภาวะทางจิตที่ดีและสมบูรณ์โดยมีการปรับตัวและมีการวางตัวให้เหมาะสมกับเพศตรงข้าม การจัดกิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติระดมความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการอบรมในครั้งนี้ด้วย เป็นที่ประทับใจอย่างมาก ...

การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 4ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

📣📣การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 4ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564(สอบสัมภาษณ์ออนไลน์แบบมีโครงสร้างของคำถาม)คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะสมัครสอบนักศึกษาภาคปกติสายครู รหัส 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56 และ 55สายทั่วไป รหัส 62, 61, 60, 59, 58 และ 57👉👉สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พ.ค. 65👈👈ได้ที่ http://mis.pbru.ac.th/register เข้าเมนู “สมัครสอบวิชาพื้นฐาน”อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3NB0dWJ📍ชำระเงินค่าสมัครได้ที่ธนาคารและเคาเตอร์เซอร์วิส ตามวันที่กำหนดท้ายใบสมัคร(การสมัครจะเสร็จสิ้นเมื่อชำระเงินค่าสมัครเท่านั้น)รายละเอียดของวันและเวลาจัดสอบ จะแจ้งให้ทราบในภายหลังโดยสามารถติดตามข้อมูลประกาศเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://acad.pbru.ac.th☎️สอบถามเพิ่มเติมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโทร. 032-708607 ...

จัดกิจกรรม “การเสริมสร้างอัตลักษณ์ต้นแบบความซื่อสัตย์ไม่คดโกง”

วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “การเสริมสร้างอัตลักษณ์ต้นแบบความซื่อสัตย์ไม่คดโกง” การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์มรรยาท​ ลิ้มโอฬารสุขสกุล (อ.โบว์)​อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการ มรภ.เพชรบุรีซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญด้านการเสริมสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพของการทำงานมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักในตนเองของการเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ไม่คดโกงในสาขาวิชาชีพ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ การจัดกิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติระดมความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการอบรมในครั้งนี้ด้วย เป็นที่ประทับใจอย่างมาก*********************************** คัดกรอง​ วัดอุณหภูมิ สวมแมสก์ เว้นระยะห่างป้องกันตามมาตรฐานการแพร่ระบาด​ COVID-19 ...

จัดกิจกรรม “การเสริมสร้างทักษะชีวิตการรู้เท่าทันสื่อ digital literacy”

จัดกิจกรรม “การเสริมสร้างทักษะชีวิตการรู้เท่าทันสื่อ digital literacy” วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “การเสริมสร้างทักษะชีวิตการรู้เท่าทันสื่อ digital literacy” การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์พิชาภพ บุญเลิศ (อ.โน๊ต)​ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (นิเทศศาสตร์)คณะวิทยาการจัดการ มรภ.เพชรบุรีซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญด้านการใช้สื่อใหม่และการรู้เท่าทันสื่อมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเกิดองค์ความรู้สามารถเป็นผู้รู้เท่าทันสื่อ digital literacy และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ การจัดกิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติระดมความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์จนได้ผลงานจากการอบรมในครั้งนี้ด้วย เป็นที่ประทับใจเป็นอย่างมาก*********************************** คัดกรอง​ วัดอุณหภูมิ สวมแมสก์ เว้นระยะห่างป้องกันตามมาตรฐานการแพร่ระบาด​ COVID-19 ...

จัดกิจกรรม”การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ MS – New Generation Entrepreneur.

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม”การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ MS – New Generation Entrepreneur. การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา นักศึกษาเกิดองค์ความรู้เรื่องการเป็นผู้ประกอบการสามารถเขียนแผนการตลาดเพื่อตอบโจทย์การตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันเป็นการตลาดของคนรุ่นใหม่ที่ต้องกล้าคิด กล้าลอง และกล้าทำ การจัดกิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในการเขียนแผนการตลาดแนวใหม่จนได้แผนการตลาดจากการอบรมในครั้งนี้ด้วยเป็นที่ประทับใจเป็นอย่างมาก คัดกรอง​ วัดอุณหภูมิ สวมแมสก์ เว้นระยะห่างป้องกันตามมาตรฐานการแพร่ระบาด​ COVID-19 ...

จัดกิจกรรม “การสืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชรสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์” ปีที่ 3

วันเสาร์ ที่ 9 เมษายน 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “การสืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชรสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์” ปีที่ 3 การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์จตุพร บุญประเสริฐ ศิลปินกลุ่มสกุลช่างเมืองเพชรและผู้เชี่ยวชาญงานปูนปั้นเมืองเพชรมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเกิดองค์ความรู้สามารถสืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชรและยังสามารถใช้ศาสตร์ทางด้านการจัดการมาต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับสู่เชิงพาณิชย์สร้างรายได้และเปิดช่องทางใหม่ๆให้กับการสร้างสรรค์งานสกุลช่างเมืองเพชรให้คงอยู่คู่กับจังหวัดเพชรบุรีสืบต่อไป การจัดกิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในการสร้างงานปูนปั้นจนได้ผลงานจากการอบรมในครั้งนี้ด้วย เป็นที่ประทับใจเป็นอย่างมาก*********************************** คัดกรอง​ วัดอุณหภูมิ สวมแมสก์ เว้นระยะห่างป้องกันตามมาตรฐานการแพร่ระบาด​ COVID-19 ...

“สานสัมพันธ์น้องพี่ วิถีการตลาด”

เมื่อวันที่ 3 – 4 – 65 แขนงวิชาการตลาดจัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์น้องพี่ วิถีการตลาด” วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดี และมีความรู้ ความเข้าใจศาสตร์และการทำงานด้านการตลาดเพิ่มขึ้น ...

มรภ.เพชรบุรีขยายเครือข่ายวิศวกรสังคม นำนักศึกษาเข้ารับการอบรมการเสริมสร้าง “ทักษะ Soft Skill”

  เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิศวกรสังคม และให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติเครื่องมือของวิศวกรสังคมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของคณะที่ได้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง “ทักษะ Soft Skill” ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ให้กับนักศึกษาคณะต่างๆ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา         สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการให้การศึกษาสร้างผู้เรียนให้สมบูรณ์พร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่ดีและมั่นคง มีอาชีพ มีงานทำและเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อบูรณาการและถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาด้วยกันและชุมชน อีกทั้งยังเชื่อมโยงการพัฒนาให้นักศึกษามีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ เข้าใจและเข้าถึงการพัฒนาที่เริ่มจากตัวนักศึกษาลงไปสู่ชุมชนด้วยการเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ผ่านการทำงานระหว่างรุ่นสู่รุ่นสู่ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในวิศวกรสังคม กล้าคิด กล้าแสดงออก มีจิตอาสาและทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างเครือข่ายวิศวกร บูรณาการทำงานร่วมกัน มีทัศนคติที่ดี และเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และยังเป็นการขยายเครือข่ายวิศวกรสังคมทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนทบทวนต่อยอดเครื่องมือและกระบวนการวิศวกรสังคม # กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ...

เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี / ทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร”

กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   ·  เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี / ทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร” ผ่านโปรแกรมออนไลน์ zoom เข้าร่วมกิจกรรมใน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 12.30-16.30 น. รับจํานวนจํากัด 500 คนเท่านั้น การแต่งกาย : ชุดสุภาพ เสื้อคอปก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและรับลิงค์เข้าห้องอบรมได้ที่ https://dsd.pbru.ac.th/index.php/safe-driving/ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ http://pbruact.pbru.ac.th/pbruact/ ...

เปิดนิทรรศการ LIGHT A LIFE

ในนามของผู้สอนรายวิชาการจัดนิทรรศการของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ขอขอบพระคุณ ผ.ศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดนิทรรศการ LIGHT A LIFE ในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดี ที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมและเมตตานักศึกษานิเทศศาสตร์เสมอมา ขอบพระคุณ อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสาขา และให้คำแนะนำในการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ขอบพระคุณอ.ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม และเป็นกำลังใจให้สาขาวิชานิเทศศาตร์ในทุกๆกิจกรรม ขอบคุณ อ.แอน อ.โด้ อ.นุ่น อ.แต้ว และอ.โน๊ต คณาจารย์ของสาขานิเทศศาสตร์ ที่ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจที่ดีให้นักศึกษาของเรา ขอบคุณบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่อำนวยความสะดวกให้นักศึกษา และที่สำคัญ ขอบใจนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่อดทน พยายาม และสร้างสรรค์นิทรรศการ LIGHT A LIFE จนสำเร็จและเป็นที่ประทับใจของผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก ขอให้นักศึกษาทุกคนเรียนรู้จากทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้น และพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆ อย่าท้อ ...

ปฐมนิเทศออนไลน์คณะวิทยาการจัดการ ปี2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แบบออนไลน์ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี*** Dek”63 MS.pbru ...

ละครเวที 5 SECRETS “รักได้แต่ห้ามลับ”

นิเทศศาสตร์รวมพลังจัดละครเวที 5 SECRETS “รักได้แต่ห้ามลับ” อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดละครเวที 5 SECRETS “รักได้แต่ห้ามลับ” ที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้จัดขึ้น เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก ละครเวที 5 SECRETS “รักได้แต่ห้ามลับ”เป็นกิจกรรมในรายวิชาการจัดการสื่อสารการแสดงและรายวิชาสัมมนาการสื่อสารการแสดง โดยมีอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยานเป็นอาจารย์ผู้สอน โดยก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดรับนักแสดง ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สมัครเข้าร่วม Casting จำนวนมาก จากนั้นได้มีการจัดกิจกรรม Work Shop เพื่อให้ความรู้โดยเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ เสนอเทคนิคหรือทักษะใหม่ๆ ให้กับนักแสดง อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน อาจารย์ผู้สอน ได้กล่าวถึงการจัดละครเวที 5 SECRETS “รักได้แต่ห้ามลับ” ว่า เป็นชิ้นงานที่ให้นักศึกษานำความรู้ในห้องเรียนในเรื่องทักษะการแสดงและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ มาอยู่ในรูปแบบของละครเวทีซึ่งนับเป็นผลงานสร้างสรรค์ และหลังจากนี้จะนำผลงานไปต่อยอดด้วยการจดลิขสิทธิ์ ทั้งในส่วนของเพลงประกอบละครและบทละครเวที โดยนักศึกษาจะได้รับความรู้ในเรื่องของทักษะการบริหารจัดการ การบริหารงบประมาณ อุปกรณ์และบุคลากร เนื่องจากได้มีการประสานความร่วมมือกับนักเรียน นักศึกษาทั้งในและนอกสถาบัน โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน อาจารย์ผู้สอน ยังได้กล่าวขอบคุณ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ที่ได้ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ อีกทั้งยังเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ในการจัดละครเวที เมื่อผลงานได้เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนก็นับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น # รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/public-relations/item/3141-education?fbclid=IwAR1Au-zuYrcmIghyeDATGMMN4KYEDAYkYq3qGy0bdqbZoGypYH_gGoBR0fY ...

โครงการพัฒนาศักยภาพการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย infographic

ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาสาขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปีที่3 ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Infographic  ภายในงานมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นผู้เข้าร่วม อีกทั้งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดและปิดงาน และวิทยากรโดย อาจารย์ ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บรรยายในหัวข้อ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Infographic  เทคนิคการนำเสนอข้อมูลจำนวนมาก และตัวเลขสถิติ ด้วยภาพที่เข้าใจง่าย  แนะนำโปรแกรมต่างๆ ที่เหมาะสมสำหรับการใช้ทำงาน และได้มีการฝึกลงมือปฏิบัติสร้าง Infographic ของตนเองเพื่อลุ้นรางวัล ซึ่งบรรกายากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานแถมยังได้ความรู้ติดตัวกันไปด้วย อัลบั้ม ...

เปิดรับสมัครแล้วจ้า❗ประตูสู่เส้นทางทูตกิจกรรม…PBRU Ambassador 2019

เปิดรับสมัครแล้วจ้า❗ประตูสู่เส้นทางทูตกิจกรรม…PBRU Ambassador 2019 ...

กีฬาสานสัมพันธ์ เลขคู่ เลขคี่ น้องพี่นิเทศศาสตร์

กีฬาสานสัมพันธ์เลขคู่เลขคี่น้องพี่นิเทศศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกีฬาสานสัมพันธ์ เลขคู่เลขคี่ น้องพี่นิเทศศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 ณ สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมมอบรางวัลให้กับทีมที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน นอกจากนี้ยังร่วมแข่งกีฬาประเภทต่างๆกับนักศึกษาด้วย กีฬาสานสัมพันธ์ เลขคู่เลขคี่ น้องพี่นิเทศศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อสานสัมพันธ์ความสามัคคีในระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ทุกชั้นปี เสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมและนักศึกษาได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา สำหรับกีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน ประกอบด้วย กีฬาแชร์บอล เก้าอี้ดนตรี เหยียบลูกโป่ง วิ่งซุปเปอร์แมน วิ่งตะขาบและวิ่ง 3 ขา ซึ่งทุกการแข่งขันสร้างความสามัคคีและเรียกรอยยิ้มจากนักศึกษาได้เป็นอย่างดี นายจักรธร ชมภูนิช คณะกรรมการจัดกิจกรรม กล่าวว่า กีฬาสานสัมพันธ์เลขคู่เลขคี่น้องพี่นิเทศศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่มีมาอย่างยาวนาน เป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงพลังของนักศึกษานิเทศศาสตร์ที่จะร่วมกันสานต่อกิจกรรมดีๆ ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์และสร้างกิจกรรมใหม่ที่สร้างสรรค์ ให้สอดคล้องกับยุคสมัยและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษานิเทศศาสตร์ต่อไป # รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/public-relations/item/2972-education อัลบั้ม ...