MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา


เปิดเวทีสร้างแรงบันดาลใจ “เส้นทางสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ MS PBRU” ต้อนรับนักศึกษาใหม่ปี 67

คณะวิทยาการจัดการ เปิดเวทีสร้างแรงบันดาลใจ “เส้นทางสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ MS PBRU” ต้อนรับนักศึกษาใหม่ปี 67 วันที่ 17 มิถุนายน 2567 อาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาใหม่ปี 2567 ในกิจกรรม “เส้นทางสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ @MS PBRU” ภายใต้โครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ณ ห้องประชุมสันต์ธรรมบำรุง ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีการ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ๆ แรกเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเชิญศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จจากทุกสาขาวิชาของคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 7 ท่าน และกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะ Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม โดยได้รับเกียรติจากคุณกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มาเป็นวิทยาการในการให้ความรู้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร และคุณลักษณะพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา และเพื่อให้มีทัศนคติ และแรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต #กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...

พิจารณาโครงการย่อยออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับธนาคารออมสิน พิจารณาโครงการย่อยออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2567 วันที่ 25 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน นำโดยคุณวิลานี แซ่แต้ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อย และองค์กรชุมชน คณาจารย์และนักศึกษา ที่เข้าร่วมพิจารณาโครงการย่อยออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2567 อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยการจัดการ กล่าวว่า “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2567 เป็นโครงการภายใต้หลักการใหญ่ที่สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยร่วมมือกับธนาคารออมสิน เพื่อให้นักศึกษานําความรู้สมัยใหม่ไปผนวกกับภูมิปัญญาของชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ทําให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด ด้านการเงิน และด้านการจัดสวัสดิการเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและชุมชน โดยในปีนี้ มีนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 ทีม ด้วยการลงพื้นที่ชุมชน...

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง “การเสริมสร้างอัตลักษณ์ต้นแบบความซื่อสัตย์ไม่คดโกง​”

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้อง​ประชุมสันต์ธรรมบำรุง ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยอาจารย์ ดร.กฤษฎา​ สุริยวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ คณะกรรมการผู้นำสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง “การเสริมสร้างอัตลักษณ์ต้นแบบความซื่อสัตย์ไม่คดโกง​” ให้กับนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 80 คน เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนัก ในตนเองของการเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ ไม่คดโกงในสาขาวิชาชีพ และสามารถ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยกิจกรรมได้รับเกียรติจาก คุณอรจิรา ธาราวิวัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ของคณะวิทยาการจัดการและการจัดกิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติระดมความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการอบรมในครั้งนี้ด้วย เป็นที่ประทับใจอย่างมาก # ความซื่อสัตย์ไม่คดโกง ในสาขาวิชาชีพ วจก. # MS​ คณะวิทยาการจัดการ...

กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง “การเสริมสร้างทักษะชีวิตการรู้เท่าทันสื่อ digital literacy​”

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้อง​ประชุมสันต์ธรรมบำรุง ชั้น​ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยอาจารย์ ดร.กฤษฎา​ สุริยวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการผู้นำสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง “การเสริมสร้างทักษะชีวิตการรู้ เท่าทันสื่อ digital literacy​” ให้กับนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 80 คน เพื่อให้นักศึกษาเกิดองค์ความรู้​ สามารถเป็น ผู้รู้เท่าทันสื่อ digital literacy และสามารถนำ ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้​ ได้รับเกียรติจากคุณปวริศร จิวานานนท์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ของคณะวิทยาการจัดการ ทำให้นักศึกษาเป็นผู้รู้ เท่าทันสื่อและไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน​ ในกิจกรรมนักศึกษายังได้ฝึกปฏิบัติระดมความคิดแลกเปลี่ยนผลิตหนังสั้นนำมาประกวดกันอีกด้วย​ เป็นที่ประทับใจอย่างมาก # Digital Literacy # MS​ คณะวิทยาการจัดการ...

กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2/2566”

กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2/2566” วันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ บริเวณพื้นที่โดยรอบของอาคาร 18 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ################### ช่วงบ่าย วันที่ 8 มีนาคม 2567 ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2/2566” ขึ้นมา โดยมี อาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ ศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ ดร.ณัฐอร มหาทำนุโชค เข้าร่วมเปิดงาน ## วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการเป็นผู้ที่มีความ เสียสละ มีจิตอาสาคอยช่วยเหลือผู้อื่น และเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างสาขาวิชาต่างๆในการร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคณะต่อไป...

จัดสัมมนา “เรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดทำบัญชีและภาษี”

21 ก.พ.2567 สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการจัดสัมมนา “เรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดทำบัญชีและภาษี” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ขอขอบคุณคุณอนงค์ พงษ์พิมพ์ ผู้จัดการ บริษัทอนงค์การบัญชี จำกัด ศิษย์เก่าสาขาการบัญชี ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบรางวัลเป็นกำลังใจให้นักศึกษาสาขาการบัญชี เรียนบัญชี มีงานทำ %...

กิจกรรม​การประกวดนักศึกษาต้นแบบคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ​ มรภ.เพชรบุรี จัดกิจกรรม​การประกวดนักศึกษาต้นแบบ คณะวิทยาการจัดการ MR.SMART MS 2023 & MISS SMART MS 2023 & LGBTQ+ SMART MS 2023 ………………………………….. เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 2 ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรม การประกวดนักศึกษาต้นแบบคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี การศึกษา 2566 (SMART MS 2023) โดยมี อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน ในการเปิดงาน และมีอาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์พร เก่งทอง และอาจารย์นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์ เป็นผู้ดูแลการจัดกิจกรรม​ ** ผลการประกวด​ *...

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดเพรียง ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน และแจกทาน ไอติม 1 ถัง สนับสนุนโดย ผศ.ภาวนา อังกินันท์ ณ วัดเพรียง ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสืบสานและดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาสืบไป...

กิจกรรมถอดบทเรียนผ่านกิจกรรมหนังสั้นรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อ

สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารจัดกิจกรรมถอดบทเรียนผ่านกิจกรรมหนังสั้นรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อ...

สัมมนา “PHOTOGRAPHER ถ่ายยังไงให้ PERFECT”

สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารจัดสัมมนาในหัวข้อ “PHOTOGRAPHER ถ่ายยังไงให้ PERFECT”...

สืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2566

สืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2566 เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการ“สืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2566” ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยการถวายเทียนพรรษา เพื่อนำไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้คงอยู่ โดยมีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในด้านศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม...

คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปฐมนิเทศ นศ. ปี 66

คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปฐมนิเทศ นศ. ปี 66 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกันต้อนรับอย่างอบอุ่น วันที่ 30 มิถุนายน 2566 คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ มรภ.เพชรบุรี เวลา 09.00 น. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานปฐมนิเทศและให้โอวาทแก่นักศึกษา ปี 2566 โดยมีรองคณบดี คณาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการ ร่วมต้อนรับนักศึกษา อย่างอบอุ่น ในงานประกอบด้วย 3 ช่วงการบรรยาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจต่อบทบาทหน้าของนักศึกษา ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 หัวข้อ : “เรียนอย่างไรในรั้วมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ และรายละเอียดหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ บรรยายโดย อ.ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา ช่วงที่ 2 หัวข้อ : กฎระเบียบและความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา บรรยายโดย...

กิจกรรม “จิตอาสาน้องใหม่คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2566”

กิจกรรม “จิตอาสาน้องใหม่คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2566” วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ บริเวณพื้นที่โดยรอบของอาคาร 18 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ################################ ช่วงบ่าย วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “จิตอาสาน้องใหม่คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2566”ขึ้นมา โดยมี อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงค์ รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์พร เก่งทอง อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าร่วมเปิดงาน วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการเป็นผู้ ที่มีความเสียสละ มีจิตอาสาคอยช่วยเหลือผู้อื่น และเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างสาขาวิชาต่างๆในการร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคณะต่อไป...

กิจกรรม “เด็กจัดการรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต”

23 มิถุนายน 2566 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรม “เด็กจัดการรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต” ได้รับเกียรติจาก คุณมนวณี ชูภู่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ คุณกุลรัตน์ เนียมสนิท นักวิชาการสาธารณสุข มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักในตนเองของการส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีสุขภาวะทางจิตที่ดีและสมบูรณ์โดยมีการปรับตัวและมีการวางตัวให้เหมาะสมกับเพศตรงข้าม ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 1...

หลักสูตรบัญชีจัดปฐมนิเทศและอบรมปรับพื้นฐานความรู้บัญชีเบื้องต้นแก่นักศึกษาใหม่ ปี 66

22 มิ.ย. 66 หลักสูตรบัญชีจัดปฐมนิเทศและอบรมปรับพื้นฐานความรู้บัญชีเบื้องต้นแก่นักศึกษาใหม่ ปี 66...

ปฐมนิเทศสาขาบริหารธุรกิจ ปี 2566

ปฐมนิเทศสาขาบริหารธุรกิจ ปี 2566 ปฐมนิเทศสาขาบริหารธุรกิจ ปี 2566...

“เส้นทางสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่@MS PBRU”

21 มิถุนายน 2566 ฝ่ายวิชาการฯ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ในห้วข้อ “เส้นทางสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่@MS PBRU” โดยเชิญศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากทุกสาขาวิชามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาการจัดการ...

ต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร และฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้กาารต้อนรับ อ.ดร.อุษณี จิตติมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 30 คน ในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องกิจการนักศึกษา การจัดการด้านวิศวกรสังคม และร่วมกิจกรรมนำเสนอแนวความคิด ในหัวข้อ “กิจกรรมในฝัน” ซึ่งในแต่ละกลุ่มก็ได้เสนอแนวคิดออกมาได้น่าสนใจ...

ขอแสดงความยินดีกับ นายอัครพล คงเจริญ

 ขอแสดงความยินดีกับ นายอัครพล คงเจริญ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ​ ประจำปีการศึกษา​ 2565ในโอกาสที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2566...

จัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง “การเสริมสร้างอัตลักษณ์ต้นแบบความซื่อสัตย์ไม่คดโกง​”

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ห้อง​ประชุมวิทยาการจัดการ 2 ชั้น​ 8​ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยอาจารย์ ดร.กฤษฎา​ สุริยวงค์ รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ​ ผศ.ประสิทธิ์​พร เก่งทอง​ อาจารย์ประจำฝ่ายกิจการนักศึกษา​ และคณะกรรมการผู้นำสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง “การเสริมสร้างอัตลักษณ์ต้นแบบความซื่อสัตย์ไม่คดโกง​” ให้กับนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 100 คน เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักในตนเอง ของการเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ไม่คดโกงในสาขาวิชาชีพ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันได้ โดยกิจกรรมได้รับเกียรติจากท่าน อาจารย์มรรยาท ลิ้มโอฬารสุขสกุล (อ.โบว์) อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ของคณะวิทยาการจัดการและการจัดกิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติระดมความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการอบรมในครั้งนี้ด้วย เป็นที่ประทับใจอย่างมาก # ความซื่อสัตย์ไม่คดโกงในสาขาวิชาชีพ วจก. # MS​ คณะวิทยาการจัดการ...

จัดกิจกรรม”การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ MS – New Generation Entrepreneur.

วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ.​ 2566 ณ​ ห้อง​ 1821​ ชั้น​ 2​ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยอาจารย์​ ดร.กฤษฎา​ สุริยวงค์​ รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ​ และคณะกรรมการผู้นำสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม”การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ MS – New Generation Entrepreneur. ให้กับนักศึกษา ของคณะจำนวน​ 80​ คน การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรา​ ธนีเพียร ผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่นักศึกษา นักศึกษาเกิดองค์ความรู้เรื่องการเป็นผู้ประกอบการสามารถเขียนแผนการตลาดเพื่อตอบโจทย์ การตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน เป็นการตลาดของคนรุ่นใหม่ที่ต้องกล้าคิด กล้าลอง และกล้าทำ การจัดกิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ ในการเขียนแผนการตลาดแนวใหม่จนได้แผน การตลาดจากการอบรมในครั้งนี้และได้จัดให้มี การประกวดแผนด้วยเป็นที่ประทับใจเป็นอย่างมาก...

คณะวิทยาการจัดการ​ จัดกิจกรรม​การประกวดนักศึกษาต้นแบบ

คณะวิทยาการจัดการ​ มรภ.เพชรบุรีจัดกิจกรรม​การประกวดนักศึกษาต้นแบบคณะวิทยาการจัดการ MR. SMART MS 2022 & MISS SMART MS 2022 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 2 ชั้น 8คณะวิทยาการจัดการฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการได้จัดกิจกรรม การประกวดนักศึกษาต้นแบบคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2565 (SMART MS 2022) โดยมี อาจารย์ ดร.วิวิศณ์สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานในการเปิดงานและมีอาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงค์ เป็นผู้ดูแลการจัดกิจกรรม​ โดยผลการประกวด​ MR. SMART MS 2022 ได้แก่​ นายวัชรพงษ์ เส้นตรง​ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ​ และ​ MISS SMART MS 2022​ ได้แก่​ นางสาวสุพรรณนิดา​ กองสกุลพงค์ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกมีความเป็นผู้นำ มีบุคลิกภาพที่ดีตามอัตลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ และสามารถเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะวิทยาการจัดการได้เป็นอย่างดี...

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่: พลิกเกมส์ธุรกิจ คิดไอเดีย ยุคดิจิทัล

26.10.2565# ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.เพชรบุรี และแขนงวิชาการตลาดดิจิทัล ได้รับเกียรติจากคุณสหพัชร์ ชนะชัยสิทธิ์ เจ้าของ บจก.สหพัชร์ เทเลคอม & deemobile เป็นวิทยากรการสัมมนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่: พลิกเกมส์ธุรกิจ คิดไอเดีย ยุคดิจิทัล มีนักศึกษาจากคณะต่างๆสนใจเข้าร่วมฟังกว่า 120 คน กิจกรรมวันนี้ จัดในรูปแบบ onsite & online ดำเนินการโดย นักศึกษาสาขาการตลาดชั้นปีที่ 4 เพื่อประกอบการเรียนวิชาการสัมมาการตลาด...

จัดกิจกรรม​ ”จิตอาสา​น้อมรำลึกถึงพ่อ”

วันนี้​ 12​ ตุลาคม​ 2565​ เวลา​ 13.00​ น.ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา​คณะวิทยาการจัดการ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดกิจกรรม​ “จิตอาสา​น้อมรำลึกถึงพ่อ”เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต​พระบาทสมเด็จพระบรมชน​กา​ธิเบศรมหา​ภูมิพล​อดุลยเดช​มหาราช​ บรมนาถ​บพิตร………………………การจัดกิจกรรมมีอาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่ามคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับนักศึกษาที่มีหัวใจจิตอาสาในการช่วยกันทำความสะอาดบริเวณรอบอาคาร 18 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาการตลาด

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาการตลาดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด้านความสามารถทางการแข่งขันและความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ในงาน UBI Pitching Day 2022 จัดโดยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ณ มจธ.บางขุนเทียน ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565...

กิจกรรม”ยุวเกษตรพอเพียงคณะวิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านหนองพลับ”

การดำเนินกิจกรรม”ยุวเกษตรพอเพียงคณะวิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านหนองพลับ” ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กิจกรรม วันที่ 30 -​31 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาพร้อมด้วยนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อปลูกจิตอาสาทำประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม สามารถฝึกทักษะและประสบการณ์ด้านการเกษตร ภายใต้โครงการหลัก “การสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” โดยดำเนินกิจกรรม จัดทำและปรับปรุงแปลงเกษตรพืชผักสวนครัว ปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงเห็ด และ จัดทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียน บ้านหนองพลับ ตำบลหนองพลับ อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันแรกของการทำงานเป็นการเปิดกิจกรรมดีๆพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องวิศวกรสังคมให้กับทางคณะครูและนักศึกษาได้ทราบถึงการทำงานในรูปแบบของวิศวกรสังคม เครื่องมือของวิศวกรสังคมและการดำเนินงานตาม Timeline พัฒนาการ และ Timeline กระบวนการ ตามที่ได้วางแผนไว้โดยวันแรกเป็นการจัดทำและเตรียมแปลงเกษตรเพื่อปลูกผักสวนครัวเพื่อเป็นอาหารกลางวัลให้กับน้องๆนักเรียน จำนวน 12 แปลง และได้ปรับปรุง โรงเลี้ยงเห็ดให้ได้มาตรฐานในการเพาะเลี้ยง โวันที่สองของการจัดกิจกรรมในช่วงเช้า เป็นการลงดินเพื่อเตรียมแปลงผักสวนครัวเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับน้องๆ นักเรียน จำนวน 12 แปลง และในช่วงบ่ายได้มีการหว่านเมล็ดพันธุ์​ผักชนิดต่างๆและนำฟางมาคลุมดินเพื่อให้พืชผักเจริญงอกงาม และได้ทำการปรับปรุงโรงเลี้ยงเห็ดให้ได้มาตรฐานในการเพาะเลี้ยงเพื่อบริโภคและส่วนที่เหลือจะได้นำมาจัดจำหน่ายต่อไปวันนี้นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ได้ร่วมมือร่วมใจกันจนประสบความสำเร็จตามแผน ที่ได้ตั้งใจไว้ตาม Timeline เครื่องมือวิศกรสังคมกิจกรรมประสบความสำเร็จได้ต้องขอขอบคุณขอบคุณคณบดีคณะวิทยาการจัดการที่ได้ช่วยให้แนวคิดและคอยช่วยเหลือสนับสนุนในกิจกรรมขอบคุณคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการทุกคนที่ได้เสียสละมีจิตอาสาในการร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพลับ และคณะครูทุกท่านที่คอยดูแล เจ้าของพื้นที่ในการจัดกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีขอขอบคุณครูแอม Amp Narissara ที่ช่วยประสานงานการจัดกิจกรรมระหว่างคณะกับโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จในครั้งนี้...

จัดกิจกรรม “จิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อคณะวิทยาการจัดการ”

ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “จิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อคณะวิทยาการจัดการ” เช้าวันนี้ 27 กรกฎาคม 2565ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม”จิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ” เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา70 พรรษา โดยมี อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่ามคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับนักศึกษาที่มีหัวใจจิตอาสาในการช่วยกันทำความสะอาดบริเวณรอบอาคาร 18 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...

จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเพื่อถวาย ณ วัดไสกระดาน

11 กรกฎาคม 2565ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรพร้อมด้วยนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเพื่อถวาย ณ วัดไสกระดาน ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีที่มีการสืบทอดกันมา คือ เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 บรรดาภิกษุ สามเณรต้องจำพรรษาในวัดหรือสถานที่ ที่กำหนดตลอดระยะเวลา 3 เดือน มิให้ไปค้างแรมที่อื่นๆ ระหว่างการจำพรรษาของพระภิกษุ สามเณร จะมีการสวดมนต์ทำวัตร เช้า-เย็น จึงจำเป็นที่จะต้องใช้เทียนจุดเพื่อบูชาให้ตลอดพรรษา คณะวิทยาการจัดการจึงเห็นความสำคัญในการสืบทอดประเพณีที่ดีงามนี้ให้คงอยู่กับชุมชนและสังคมตลอดไป#​ MS.PBRU # สโมสรนักศึกษา 2565 ครอบครัววิทยาการจัดการ...

คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปฐมนิเทศ นศ. ปี 65

คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปฐมนิเทศ นศ. ปี 65 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกันต้อนรับอย่างอบอุ่นวันที่ 8 กรกฎาคม คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 ณ ห้องเธียร์เตอร์นิเทศศาสตร์ ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มรภ.เพชรบุรีเวลา 9.00 น. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อ.ดร.วิวิศน์ สุขแสงอร่าม เป็นประธานในพิธีเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ปี2565 โดยมีรองคณบดี คณาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการ ร่วมต้อนรับนักศึกษา อย่างอบอุ่นในงานประกอบด้วย 4 ช่วงการบรรยาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจต่อบทบาทหน้าของนักศึกษา ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 หัวข้อ : เรียนอย่างไรในรั้วมหาวิทยาลัย และรายละเอียดหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ บรรยายโดย อ.ดร.วัชร เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา ช่วงที่ 2 หัวข้อ : กฎระเบียบและความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา บรรยายโดย อ.ดร.กฤษฎา สุริยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ช่วงที่...

ปฐมนิเทศ 65 สาขานวัตกรรมการสื่อสาร Theme: รักที่หลากหลาย & ฝันที่เป็นจริง

ปฐมนิเทศ 65 สาขานวัตกรรมการสื่อสาร Theme: รักที่หลากหลาย & ฝันที่เป็นจริง 8 กรกฎาคม อ.ดร. เมธาวิน สาระยาน ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์ทำพิธีเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 / 2565 โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตร และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4 สาขานวัตกรรมการสื่อสาร ร่วมงานและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ห้องเธียร์เตอร์นิเทศศาสตร์ ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านการจัดงานครั้งนี้ทีมนักศึกษานิเทศศาสตร์ได้รับแรงบันดาลจากเทศกาล pride month มีการเชื่อมโยงถึงความสำคัญของความหลากหลายทั้งด้านอาชีพการทำงานในวงการสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะในวงการนิเทศศาสตร์ที่กลุ่ม LGBTQ ที่เข้าไปมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมสื่อสารมวลชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยการกำหนดชื่องานครั้งนี้คือ Lots of love, dreams come true – Freshy comm. arts. 2022 (รักที่หลากหลาย & ฝันที่เป็นจริง) สำหรับกิจกรรมของงานปฐมนิเทศ (รักที่หลากหลาย & ฝันที่เป็นจริง)...

จัดกิจกรรม “การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำแก่นักศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา”

วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำแก่นักศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา” เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะการเป็นผู้นำองค์กรและสามารถเขียนโครงการตามหลัก PDCA ของการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม การจัดกิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติระดมความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการอบรมในครั้งนี้ด้วย เป็นที่ประทับใจอย่างมาก...

“เด็กจัดการรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต”

วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “เด็กจัดการรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต” การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ประเสริฐ ศรีนวล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักในตนเองของส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีสุขภาวะทางจิตที่ดีและสมบูรณ์โดยมีการปรับตัวและมีการวางตัวให้เหมาะสมกับเพศตรงข้าม การจัดกิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติระดมความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการอบรมในครั้งนี้ด้วย เป็นที่ประทับใจอย่างมาก...

การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 4ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

📣📣การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 4ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564(สอบสัมภาษณ์ออนไลน์แบบมีโครงสร้างของคำถาม)คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะสมัครสอบนักศึกษาภาคปกติสายครู รหัส 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56 และ 55สายทั่วไป รหัส 62, 61, 60, 59, 58 และ 57👉👉สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พ.ค. 65👈👈ได้ที่ http://mis.pbru.ac.th/register เข้าเมนู “สมัครสอบวิชาพื้นฐาน”อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3NB0dWJ📍ชำระเงินค่าสมัครได้ที่ธนาคารและเคาเตอร์เซอร์วิส ตามวันที่กำหนดท้ายใบสมัคร(การสมัครจะเสร็จสิ้นเมื่อชำระเงินค่าสมัครเท่านั้น)รายละเอียดของวันและเวลาจัดสอบ จะแจ้งให้ทราบในภายหลังโดยสามารถติดตามข้อมูลประกาศเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://acad.pbru.ac.th☎️สอบถามเพิ่มเติมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโทร. 032-708607...

จัดกิจกรรม “การเสริมสร้างอัตลักษณ์ต้นแบบความซื่อสัตย์ไม่คดโกง”

วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “การเสริมสร้างอัตลักษณ์ต้นแบบความซื่อสัตย์ไม่คดโกง” การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์มรรยาท​ ลิ้มโอฬารสุขสกุล (อ.โบว์)​อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการ มรภ.เพชรบุรีซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญด้านการเสริมสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพของการทำงานมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักในตนเองของการเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ไม่คดโกงในสาขาวิชาชีพ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ การจัดกิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติระดมความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการอบรมในครั้งนี้ด้วย เป็นที่ประทับใจอย่างมาก*********************************** คัดกรอง​ วัดอุณหภูมิ สวมแมสก์ เว้นระยะห่างป้องกันตามมาตรฐานการแพร่ระบาด​ COVID-19...

จัดกิจกรรม “การเสริมสร้างทักษะชีวิตการรู้เท่าทันสื่อ digital literacy”

จัดกิจกรรม “การเสริมสร้างทักษะชีวิตการรู้เท่าทันสื่อ digital literacy” วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “การเสริมสร้างทักษะชีวิตการรู้เท่าทันสื่อ digital literacy” การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์พิชาภพ บุญเลิศ (อ.โน๊ต)​ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (นิเทศศาสตร์)คณะวิทยาการจัดการ มรภ.เพชรบุรีซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญด้านการใช้สื่อใหม่และการรู้เท่าทันสื่อมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเกิดองค์ความรู้สามารถเป็นผู้รู้เท่าทันสื่อ digital literacy และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ การจัดกิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติระดมความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์จนได้ผลงานจากการอบรมในครั้งนี้ด้วย เป็นที่ประทับใจเป็นอย่างมาก*********************************** คัดกรอง​ วัดอุณหภูมิ สวมแมสก์ เว้นระยะห่างป้องกันตามมาตรฐานการแพร่ระบาด​ COVID-19...

จัดกิจกรรม”การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ MS – New Generation Entrepreneur.

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม”การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ MS – New Generation Entrepreneur. การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา นักศึกษาเกิดองค์ความรู้เรื่องการเป็นผู้ประกอบการสามารถเขียนแผนการตลาดเพื่อตอบโจทย์การตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันเป็นการตลาดของคนรุ่นใหม่ที่ต้องกล้าคิด กล้าลอง และกล้าทำ การจัดกิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในการเขียนแผนการตลาดแนวใหม่จนได้แผนการตลาดจากการอบรมในครั้งนี้ด้วยเป็นที่ประทับใจเป็นอย่างมาก คัดกรอง​ วัดอุณหภูมิ สวมแมสก์ เว้นระยะห่างป้องกันตามมาตรฐานการแพร่ระบาด​ COVID-19...

จัดกิจกรรม “การสืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชรสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์” ปีที่ 3

วันเสาร์ ที่ 9 เมษายน 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “การสืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชรสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์” ปีที่ 3 การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์จตุพร บุญประเสริฐ ศิลปินกลุ่มสกุลช่างเมืองเพชรและผู้เชี่ยวชาญงานปูนปั้นเมืองเพชรมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเกิดองค์ความรู้สามารถสืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชรและยังสามารถใช้ศาสตร์ทางด้านการจัดการมาต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับสู่เชิงพาณิชย์สร้างรายได้และเปิดช่องทางใหม่ๆให้กับการสร้างสรรค์งานสกุลช่างเมืองเพชรให้คงอยู่คู่กับจังหวัดเพชรบุรีสืบต่อไป การจัดกิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในการสร้างงานปูนปั้นจนได้ผลงานจากการอบรมในครั้งนี้ด้วย เป็นที่ประทับใจเป็นอย่างมาก*********************************** คัดกรอง​ วัดอุณหภูมิ สวมแมสก์ เว้นระยะห่างป้องกันตามมาตรฐานการแพร่ระบาด​ COVID-19...

“สานสัมพันธ์น้องพี่ วิถีการตลาด”

เมื่อวันที่ 3 – 4 – 65 แขนงวิชาการตลาดจัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์น้องพี่ วิถีการตลาด” วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดี และมีความรู้ ความเข้าใจศาสตร์และการทำงานด้านการตลาดเพิ่มขึ้น...

มรภ.เพชรบุรีขยายเครือข่ายวิศวกรสังคม นำนักศึกษาเข้ารับการอบรมการเสริมสร้าง “ทักษะ Soft Skill”

  เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิศวกรสังคม และให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติเครื่องมือของวิศวกรสังคมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของคณะที่ได้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง “ทักษะ Soft Skill” ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ให้กับนักศึกษาคณะต่างๆ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา         สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการให้การศึกษาสร้างผู้เรียนให้สมบูรณ์พร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่ดีและมั่นคง มีอาชีพ มีงานทำและเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อบูรณาการและถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาด้วยกันและชุมชน อีกทั้งยังเชื่อมโยงการพัฒนาให้นักศึกษามีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ เข้าใจและเข้าถึงการพัฒนาที่เริ่มจากตัวนักศึกษาลงไปสู่ชุมชนด้วยการเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ผ่านการทำงานระหว่างรุ่นสู่รุ่นสู่ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในวิศวกรสังคม กล้าคิด กล้าแสดงออก มีจิตอาสาและทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างเครือข่ายวิศวกร บูรณาการทำงานร่วมกัน มีทัศนคติที่ดี และเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และยังเป็นการขยายเครือข่ายวิศวกรสังคมทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนทบทวนต่อยอดเครื่องมือและกระบวนการวิศวกรสังคม # กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...

เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี / ทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร”

กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   ·  เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี / ทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร” ผ่านโปรแกรมออนไลน์ zoom เข้าร่วมกิจกรรมใน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 12.30-16.30 น. รับจํานวนจํากัด 500 คนเท่านั้น การแต่งกาย : ชุดสุภาพ เสื้อคอปก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและรับลิงค์เข้าห้องอบรมได้ที่ https://dsd.pbru.ac.th/index.php/safe-driving/ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ http://pbruact.pbru.ac.th/pbruact/...

เปิดนิทรรศการ LIGHT A LIFE

ในนามของผู้สอนรายวิชาการจัดนิทรรศการของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ขอขอบพระคุณ ผ.ศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดนิทรรศการ LIGHT A LIFE ในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดี ที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมและเมตตานักศึกษานิเทศศาสตร์เสมอมา ขอบพระคุณ อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสาขา และให้คำแนะนำในการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ขอบพระคุณอ.ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม และเป็นกำลังใจให้สาขาวิชานิเทศศาตร์ในทุกๆกิจกรรม ขอบคุณ อ.แอน อ.โด้ อ.นุ่น อ.แต้ว และอ.โน๊ต คณาจารย์ของสาขานิเทศศาสตร์ ที่ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจที่ดีให้นักศึกษาของเรา ขอบคุณบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่อำนวยความสะดวกให้นักศึกษา และที่สำคัญ ขอบใจนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่อดทน พยายาม และสร้างสรรค์นิทรรศการ LIGHT A LIFE จนสำเร็จและเป็นที่ประทับใจของผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก ขอให้นักศึกษาทุกคนเรียนรู้จากทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้น และพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆ อย่าท้อ...

ปฐมนิเทศออนไลน์คณะวิทยาการจัดการ ปี2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แบบออนไลน์ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี*** Dek”63 MS.pbru...

ละครเวที 5 SECRETS “รักได้แต่ห้ามลับ”

นิเทศศาสตร์รวมพลังจัดละครเวที 5 SECRETS “รักได้แต่ห้ามลับ” อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดละครเวที 5 SECRETS “รักได้แต่ห้ามลับ” ที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้จัดขึ้น เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก ละครเวที 5 SECRETS “รักได้แต่ห้ามลับ”เป็นกิจกรรมในรายวิชาการจัดการสื่อสารการแสดงและรายวิชาสัมมนาการสื่อสารการแสดง โดยมีอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยานเป็นอาจารย์ผู้สอน โดยก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดรับนักแสดง ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ สมัครเข้าร่วม Casting จำนวนมาก จากนั้นได้มีการจัดกิจกรรม Work Shop เพื่อให้ความรู้โดยเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ เสนอเทคนิคหรือทักษะใหม่ๆ ให้กับนักแสดง อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน อาจารย์ผู้สอน ได้กล่าวถึงการจัดละครเวที 5 SECRETS “รักได้แต่ห้ามลับ” ว่า เป็นชิ้นงานที่ให้นักศึกษานำความรู้ในห้องเรียนในเรื่องทักษะการแสดงและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ มาอยู่ในรูปแบบของละครเวทีซึ่งนับเป็นผลงานสร้างสรรค์ และหลังจากนี้จะนำผลงานไปต่อยอดด้วยการจดลิขสิทธิ์ ทั้งในส่วนของเพลงประกอบละครและบทละครเวที โดยนักศึกษาจะได้รับความรู้ในเรื่องของทักษะการบริหารจัดการ การบริหารงบประมาณ อุปกรณ์และบุคลากร เนื่องจากได้มีการประสานความร่วมมือกับนักเรียน นักศึกษาทั้งในและนอกสถาบัน โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน อาจารย์ผู้สอน ยังได้กล่าวขอบคุณ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ที่ได้ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ อีกทั้งยังเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ในการจัดละครเวที เมื่อผลงานได้เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนก็นับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น # รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/public-relations/item/3141-education?fbclid=IwAR1Au-zuYrcmIghyeDATGMMN4KYEDAYkYq3qGy0bdqbZoGypYH_gGoBR0fY...

โครงการพัฒนาศักยภาพการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย infographic

ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาสาขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้นปีที่3 ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Infographic  ภายในงานมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นผู้เข้าร่วม อีกทั้งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดและปิดงาน และวิทยากรโดย อาจารย์ ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บรรยายในหัวข้อ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Infographic  เทคนิคการนำเสนอข้อมูลจำนวนมาก และตัวเลขสถิติ ด้วยภาพที่เข้าใจง่าย  แนะนำโปรแกรมต่างๆ ที่เหมาะสมสำหรับการใช้ทำงาน และได้มีการฝึกลงมือปฏิบัติสร้าง Infographic ของตนเองเพื่อลุ้นรางวัล ซึ่งบรรกายากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานแถมยังได้ความรู้ติดตัวกันไปด้วย อัลบั้ม...

เปิดรับสมัครแล้วจ้า❗ประตูสู่เส้นทางทูตกิจกรรม…PBRU Ambassador 2019

เปิดรับสมัครแล้วจ้า❗ประตูสู่เส้นทางทูตกิจกรรม…PBRU Ambassador 2019...

กีฬาสานสัมพันธ์ เลขคู่ เลขคี่ น้องพี่นิเทศศาสตร์

กีฬาสานสัมพันธ์เลขคู่เลขคี่น้องพี่นิเทศศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกีฬาสานสัมพันธ์ เลขคู่เลขคี่ น้องพี่นิเทศศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 ณ สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมมอบรางวัลให้กับทีมที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน นอกจากนี้ยังร่วมแข่งกีฬาประเภทต่างๆกับนักศึกษาด้วย กีฬาสานสัมพันธ์ เลขคู่เลขคี่ น้องพี่นิเทศศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อสานสัมพันธ์ความสามัคคีในระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ทุกชั้นปี เสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีมและนักศึกษาได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา สำหรับกีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน ประกอบด้วย กีฬาแชร์บอล เก้าอี้ดนตรี เหยียบลูกโป่ง วิ่งซุปเปอร์แมน วิ่งตะขาบและวิ่ง 3 ขา ซึ่งทุกการแข่งขันสร้างความสามัคคีและเรียกรอยยิ้มจากนักศึกษาได้เป็นอย่างดี นายจักรธร ชมภูนิช คณะกรรมการจัดกิจกรรม กล่าวว่า กีฬาสานสัมพันธ์เลขคู่เลขคี่น้องพี่นิเทศศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่มีมาอย่างยาวนาน เป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงพลังของนักศึกษานิเทศศาสตร์ที่จะร่วมกันสานต่อกิจกรรมดีๆ ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์และสร้างกิจกรรมใหม่ที่สร้างสรรค์ ให้สอดคล้องกับยุคสมัยและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษานิเทศศาสตร์ต่อไป # รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru/public-relations/item/2972-education อัลบั้ม...