MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

จัดกิจกรรม “การเสริมสร้างอัตลักษณ์ต้นแบบความซื่อสัตย์ไม่คดโกง”

วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565
✴️ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “การเสริมสร้างอัตลักษณ์ต้นแบบความซื่อสัตย์ไม่คดโกง”
🎊 การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์มรรยาท​ ลิ้มโอฬารสุขสกุล (อ.โบว์)​อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการ มรภ.เพชรบุรีซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญด้านการเสริมสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพของการทำงานมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา
✴️ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักในตนเองของการเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ไม่คดโกงในสาขาวิชาชีพ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
🥰 การจัดกิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติระดมความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการอบรมในครั้งนี้ด้วย เป็นที่ประทับใจอย่างมาก
***********************************
🥰 คัดกรอง​ 🤒 วัดอุณหภูมิ 😷 สวมแมสก์
😋 เว้นระยะห่างป้องกันตามมาตรฐานการแพร่ระบาด​ COVID-19