MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

งานทั่วไป

งานทั่วไป

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ (84 downloads )
ขั้นตอนการขอยกเลิกวิชาเรียน (71 downloads )
รายงานความพึงพอใจในการให้บริการ-ปี-66.pdf (112 downloads )
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (312 downloads )
ยืม-คืน-พัสดุ (313 downloads )
ตารางเปรียบเทียบการประเมินความพึงพอใจ-64-65 (276 downloads )
  รายงานความพึงพอใจในการให้บริการ-ปี65 (479 downloads )
  รายงานสรุปการใช้ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ (319 downloads )
  ผังการใช้ห้องประชุม (457 downloads )
  ผังการขออนุมัติโครงการ (382 downloads )
  รายงานความพึงพอใจในการให้บริการ-ปี65 (479 downloads )