MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

งานทั่วไป

งานทั่วไป

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์.pdf (102 downloads)
ยืม-คืน-พัสดุ.pdf (134 downloads)
ตารางเปรียบเทียบการประเมินความพึงพอใจ-64-65.pdf (123 downloads)
  รายงานความพึงพอใจในการให้บริการ-ปี65.pdf (175 downloads)
  รายงานสรุปการใช้ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ.pdf (143 downloads)
  ผังการใช้ห้องประชุม.pdf (180 downloads)
  ผังการขออนุมัติโครงการ.pdf (175 downloads)
  รายงานความพึงพอใจในการให้บริการ-ปี65.pdf (175 downloads)