วีดีโอ


วีดีโอ

RECOMMEND


เปิดประตูสู่คณะวิทยาการจัดการ


บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ปีการศึกษา 2557


่การบริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ “บ้านในดง”


แนะนำคณะวิทยาการจัดการ


หมู่บ้านOTOPเพื่อการท่องเที่ยว หมู่บ้านรวมไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์


ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนสู่ความยั่งยืน อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


วีดีโอแนะนำ การสอนออนไลน์ ด้วย โปรแกรม Google Meet


แนะนำคณะวิทยาการจัดการ 2020


แนะนำอาจารย์คณะวิทยการจัดการ 2563


ปฐมนิเทศออนไลน์คณะวิทยาการจัดการ 2563