MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ข้อมูลทั่วไป

เกี่ยวกับเรา

ABOUT US

 

ปรัชญา Philosophy

“คุณธรรมนำความรู้ สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน”

ปณิธาน Resolution

“มุ่งผลิตบัณฑิต วิจัยและบริการวิชาการที่มีคุณภาพอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาองค์การ สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน”

วิสัยทัศน์ Vision

สถาบันผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ การบัญชีและนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพสู่อาเซียน

พันธกิจ Obilgation
 • ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาชีพและมาตรฐานสากล
 • ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชนและองค์การในท้องถิ่น
 • การให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและองค์การในท้องถิ่น
 • การส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เอกลักษณ์ Identity

“แหล่งวิชาการและบริการความรู้  เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม”

 • แหล่งวิชาการและบริการความรู้ หมายถึง  สถาบันผลิตบัณฑิตและให้การบริการวิชาการในศาสตร์ที่เป็นองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ
 • สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม  หมายถึงการนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ ชุมชนและสังคมโดยสามารถสร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
อัตลักษณ์ Identities

“ซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  วิชาการเด่น”

 • ซื่อสัตย์  หมายถึง  นักศึกษามีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อองค์การ เช่น ไม่ทุจริตในการสอบ ไม่ลักขโมยของผู้อื่น เป็นต้น
 • มีวินัย  หมายถึง  นักศึกษาตรงต่อเวลาในการเรียน/การสอบ  และแต่งกายเรียบร้อย
 • ใฝ่เรียนรู้  หมายถึง  บัณฑิตแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนรู้ รักการอ่านแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆด้วยตนเอง
 • วิชาการเด่น หมายถึง  นักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขัน  ได้รับรางวัลระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ
วัตถุประสงค์ Objective
 1. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับการศึกษาและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล 
 2. เพื่อผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน ธุรกิจอุตสาหกรรมและชุมชนในท้องถิ่น
 3. เพื่อการให้การบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและและธุรกิจอุตสาหกรรมในท้องถิ่น
 4. เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและท้องถิ่น พร้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ Strategic
 1. การขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพในระดับสากล
 2. พัฒนางานวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในท้องถิ่นให้อยู่อย่างมีความสุข
 3. พัฒนาการบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งและตอบสนองความต้องการของชุมชนและองค์การในท้องถิ่น
 4. มุ่งทะนุบำรุงสืบสานศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาคติและสิ่งแวดล้อม
 5. พัฒนาการบริหารจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ Attribute
 • C = Co-Operative  บัณฑิตมีความสามัคคีรวมพลังร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
 • R = Research  บัณฑิตพึงใฝ่รู้วิเคราะห์หาข้อมูลก่อนทำงานทุกอย่าง
 • E = Emotion  บัณฑิตพึงปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์
 • A = Attitude  บัณฑิตพึงมีจิตใจสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี
 • T = Technology  บัณฑิตพึงมีความรู้และทักษะในเทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ ที่จำเป็น ในการประกอบอาชีพ
 • I  = Intelligence  บัณฑิตพึงมีความฉลาดปราดเปรื่อง มีความเจริญงอกงามทุก ด้านไปพร้อมๆ กัน
 • V = Vision  บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการเป็นผู้ที่มองการณ์ไกล คาดการณ์ ได้อย่างฉลาด ทันสมัย ทันคน
 • E = Ethic  บัณฑิตพึงมีคุณธรรมและซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของตน