MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

สถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการ

รายงานการให้บริการในปี 66


    สถิติการใช้ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ปี 2566