MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

คู่มือ ผลงาน

คู่มือ ผลงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน-การบันทึกโครงการ-การติดตามและประเมินผลโครงการ (370 downloads )
คู่มือการปฏิบัติงาน-การจัดสอบวิทยานิพนธ์ คณะวิทยาการจัดการ (255 downloads )
คู่มือจัดตารางเรียนตารางสอน (220 downloads )