MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)


รวมข่าวและกิจกรรมต่างๆ

การประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2561 (ครั้งที่ 3)

ารประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2561 (ครั้งที่ 3) ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

บทสัมภาษณ์พิเศษผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และการผลิตและการพัฒนาครู

บทสัมภาษณ์พิเศษผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และการผลิตและการพัฒนาครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 พร้อมมอบทุนการศึกษา จำนวน 220 ทุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 พร้อมมอบทุนการศึกษา จำนวน 220 ทุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/2561

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/2561