MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)


รวมข่าวและกิจกรรมต่างๆ

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เปิดนิทรรศการ “บรมราชาภิเษกนิทรรศน์ เฉลิมรัชพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เปิดนิทรรศการ “บรมราชาภิเษกนิทรรศน์ เฉลิมรัชพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

รายการ : เที่ยวกันมั้ย โดยนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายการ : เที่ยวกันมั้ย โดยนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สัมมนา "Content Marketing"

วันที่ 26 เมษายน 2562 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดสัมมนา "Content Marketing"

BI360 การสร้างระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารองค์กร

คณะวิทยาการจัดการ เชิญวิทยากรมาให้ความรู้นักศึกษา ในเรื่อง BI360 การสร้างระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารองค์กร