MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)


รวมข่าวและกิจกรรมต่างๆ

MOU มหาวิทยาลัยมะริด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับมหาวิทยาลัยมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม

โครงการ "การสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิต"

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการ "การสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิต"

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นและนักศึกษาผู้นำยอดเยี่ยมและดีเด่นของสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นและนักศึกษาผู้นำยอดเยี่ยมและดีเด่นของสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องใน "วันราชภัฏ"

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เตรียมจัดงาน “ราชภัฎสดุดี 14 กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เตรียมจัดงาน “ราชภัฎสดุดี 14 กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและ Professor Kurtis Koli Chang รองอธิการบดี Fooyin University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ร่วมลงนามในเอกสารความร่วมมือทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและ Professor Kurtis Koli Chang รองอธิการบดี Fooyin University สาธารณรัฐจีน (ไต

อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด) นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงการแข่งขันทักษะทางการตลาด (Bru Marketing Challenge 2019)

อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการตลาด) นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงการแข่งขันทักษะทางการตลาด (Bru Marketing Challe