MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)


รวมข่าวและกิจกรรมต่างๆ

จัดกิจกรรม การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

จัดกิจกรรม การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ​ภายใต้โครงการหลัก โครงการพัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

จัดกิจกรรม การสืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชรสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์

จัดกิจกรรม การสืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชรสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ ​ภายใต้โครงการหลัก โครงการพัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

จัดกิจกรรม การเสริมสร้างอัตลักษณ์ต้นแบบความซื่อสัตย์ไม่คดโกง

จัดกิจกรรม การเสริมสร้างอัตลักษณ์ต้นแบบความซื่อสัตย์ไม่คดโกง ​ภายใต้โครงการหลัก โครงการพัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพผู้สอบบัญชีและรายงานผู้สอบบัญชี

จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพผู้สอบบัญชีและรายงานผู้สอบบัญชี

รับเชิญจากกรมการพัฒนาชุมชนเป็นวิทยากรให้ความรู้ โครงการประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนากลุ่มอาชีพ ตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน ยกระดับเป็นผู้ประกอบการ OTOP ระดับจังหวัด

รับเชิญจากกรมการพัฒนาชุมชนเป็นวิทยากรให้ความรู้ โครงการประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนากลุ่มอาชีพ ตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน ยกระดับเป็นผู

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันโควิด-19 (ฉบับที่ 9)

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันโควิด-19 (ฉบับที่ 9)