MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Facuty of Management Science (pbru)


รวมข่าวและกิจกรรมต่างๆ

พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 พิธีไหว้ครู เวลา 08.30 น. วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 1

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแผนธุรกิจระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแผนธุรกิจระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี

โครงการฝึกอบรม การเตรียมความพร้อมสู่ "วิชาชีพผู้สอบบัญชีภาษีอากร : Tax Auditor (TA) "

นักศึกษาภาคนอกเวลา คณะวิทยาการจัดการสาขาการบัญชี จัดโครงการฝึกอบรม การเตรียมความพร้อมสู่ "วิชาชีพผู้สอบบัญชีภาษีอากร :Tax Auditor (TA) "

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรม MS No Drug Singing Contest 2014 & กิจกรรมวิทยาการจัดการสืบสานตำนานลูกทุ่งไทย ครั้งที่ 5

กิจกรรม MS No Drug Singing Contest 2014 & กิจกรรมวิทยาการจัดการสืบสานตำนานลูกทุ่งไทย ครั้งที่ 5

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดมารยาทไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดมารยาทไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี

การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ "Thailand Computer Competition 2017"

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาล้ยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับบริษัท IMD Company Limited จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ "Thailand Computer Competition 2017" ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 1