MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)


รวมข่าวและกิจกรรมต่างๆ

ทีมวิทยากรคณะวิทยาการจัดการได้บรรยายและทำกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการรุ่นใหม่

ทีมวิทยากรคณะวิทยาการจัดการได้บรรยายและทำกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการรุ่นใหม่

การขอผ่อนผันการตรวจเลือก เข้ารับราชการทหารกองประจำการ นักศึกษาที่จะต้องทำเรื่องผ่อนผันทหาร

การขอผ่อนผันการตรวจเลือก เข้ารับราชการทหารกองประจำการ นักศึกษาที่จะต้องทำเรื่องผ่อนผันทหาร

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ในหัวข้อ "เขียนเรซูเม่ให้ปัง...จบใหม่ยังไงก็ได้งาน"

โครงการพัฒนาศักยภาพการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย infographic

นักศึกษาสาขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่3 ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Infographic

ทีมงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่ชุมชนบ้านทุ่งโป่ง ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ทีมงานบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่ชุมชนบ้านทุ่งโป่ง ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งทื่ 9

ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งทื่ 9 ระหว่างวันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2562 ณ วัดคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี