MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)


รวมข่าวและกิจกรรมต่างๆ

ตณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏดพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

ตณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏดพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

แสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก ให้แก่ ผศ.รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

แสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก ให้แก่ ผศ.รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

ส่งมอบสื่อสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ส่งมอบสื่อสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สาขาวิขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ

สาขาวิขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมมือกับธนาคารออมสิน อบรมการเงินให้กับนักศึกษาในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมมือกับธนาคารออมสิน อบรมการเงินให้กับนักศึกษาในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมมือกับแม็คโคร สาขาเพชรบุรี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมมือกับแม็คโคร สาขาเพชรบุรี

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA