MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)


รวมข่าวและกิจกรรมต่างๆ

การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2562

การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2562

กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยถวายเทียนพรรษาคณะวิทยาการจัดการ ณ วัดธรรมรังษี

ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยถวายเทียนพรรษาคณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 2562

ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 2562

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 สอบพนักงานท้องถิ่น สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ไม่อนุญาตนำรถเข้ามาด้านในมหาวิทยาลัยฯ)

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 สอบพนักงานท้องถิ่น สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ไม่อนุญาตนำรถเข้ามาด้านในมหาวิทยาลัยฯ)

ประกาศมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง การกุศล " PBRU Mini-Super Half Marathon 2019 "

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง การกุศล " PBRU Mini-Super Half Marathon 2019 "

อธิการบดีให้โอวาทนักศึกษา ก่อนไปเข้าร่วมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยตามความร่วมมือในสาธารณรัฐจีน

อธิการบดีให้โอวาทนักศึกษา ก่อนการเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยตามความร่วมมือในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)