MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)


รวมข่าวและกิจกรรมต่างๆ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สาขาวิขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ

สาขาวิขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

สาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมมือกับธนาคารออมสิน อบรมการเงินให้กับนักศึกษาในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมมือกับธนาคารออมสิน อบรมการเงินให้กับนักศึกษาในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมมือกับแม็คโคร สาขาเพชรบุรี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมมือกับแม็คโคร สาขาเพชรบุรี

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA