MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)


รวมข่าวและกิจกรรมต่างๆ

แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์​และรับสมัครนักศึกษาเข้าสหกิจศึกษา

แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์​และรับสมัครนักศึกษาเข้าสหกิจศึกษา

Run for Help วิ่งชมทุ่ง เลาะริมคลอง รับแสงอาทิตย์ ยามเช้าที่หาดปึกเตียน @เพชรบุรี

Run for Help ????วิ่งชมทุ่ง เลาะริมคลอง รับแสงอาทิตย์ ยามเช้าที่หาดปึกเตียน @เพชรบุรี

การเเสดงเชียร์ และ การเเสดงภาคสนามคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ "ดอนขังใหญ่เกมส์" ครั้งที่ 32

การเเสดงเชียร์ และ การเเสดงภาคสนามคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ "ดอนขังใหญ่เกมส์" ครั้งที่ 32

รับสมัครผู้เข้าประกวดนางนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 และเปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจประกวดประดิษฐ์กระทงสด

รับสมัครผู้เข้าประกวดนางนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 และเปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจประกวดประดิษฐ์กระทงสด

การประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2561 (ครั้งที่ 3)

ารประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2561 (ครั้งที่ 3) ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี