MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)


รวมข่าวและกิจกรรมต่างๆ

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ผ่านระบบออนไลน์

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสาขา

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสาขา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

กิจกรรมยุวเกษตรคณะวิทยาการจัดการ ภายใต้โครงการหลัก วิศวกรสังคม PBRU ณ โรงเรียนบ้านท่าโล้

กิจกรรมยุวเกษตรคณะวิทยาการจัดการ ภายใต้โครงการหลัก วิศวกรสังคม PBRU ณ โรงเรียนบ้านท่าโล้

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:00 -16:00 น. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

ต้อนรับคณะกรรมการติดตามฯ ลงพื้นที่การดำเนินงานโครงการบริการวิชาการวิชาการ 1 คณะ 1 อำเภอ

คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเพชรบุรี ต้อนรับคณะกรรมการติดตามฯ ลงพื้นที่การดำเนินงานโครงการบริการวิชาการวิชาการ 1 คณะ 1 อำเภอ

ลงพื้นที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี เพื่อจัดคิวเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19

ลงพื้นที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี เพื่อจัดคิวเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19

แบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคนอกเวลาปกติ และระดับบัณฑิตศึกษา

แบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคนอกเวลาปกติ และระดับบัณฑิตศึกษา