MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Facuty of Management Science (pbru)


รวมข่าวและกิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า"พี่สอนน้องสู่บัณฑิตมืออาชีพ"

จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า"พี่สอนน้องสู่บัณฑิตมืออาชีพ" วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1

ตรวจประเมิน สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และสารสนเทศทางธุรกิจ

ต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุนภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 1821

ตรวจประเมินคุนภาพ แขนงวิชาการจัดการ

ต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุรภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 เมื่อวัศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 1821

พลังนักศึกษาแก้ไขปัญหาสารเสพติด พลังนิสิตสร้างสรรค์ประเทศไทย 4.0

เข้าร่วมโครงการ พลังนักศึกษาแก้ไขปัญหาสารเสพติด พลังนิสิตสร้างสรรค์ประเทศไทย 4.0

กิจกรรม การให้ความรู้และทักษะประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ได้จัดกิจกรรม การให้ความรู้และทักษะประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาได้รู้

พานักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

พานักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับกระบวนการ import and export และพิธีการทางศุลกากร