MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Facuty of Management Science (pbru)


รวมข่าวและกิจกรรมต่างๆ

การประชุมชี้แจงรายละเอียดคุณสมบัติและขั้นตอนการขอเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2560

การประชุมชี้แจงรายละเอียดคุณสมบัติและขั้นตอนการขอเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

โครงการฝึกอบรม การเตรียมความพร้อมสู่ "วิชาชีพผู้สอบบัญชีภาษีอากร : Tax Auditor (TA) "

นักศึกษาภาคนอกเวลา คณะวิทยาการจัดการสาขาการบัญชี จัดโครงการฝึกอบรม การเตรียมความพร้อมสู่ "วิชาชีพผู้สอบบัญชีภาษีอากร :Tax Auditor (TA) "

นศ.นิเทศศาสตร์เข้าพบนายกสภาฯ ก่อนไปนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ

นศ.นิเทศศาสตร์ เข้าพบนายกสภามหาวิทยาลัย ก่อนเดินทางไปนำเสนอผลงานการประกวดออกแบบโฆษณาผลิตภัณฑ์แกสบี้ ระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทำบุญขึ้นปีใหม่ ปี 2561 ประจำภาคการศึกษา 2/2560

วันที่ 10 มกราคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทำบุญขึ้นปีใหม่ ปี 2561 ประจำภาคการศึกษา 2/2560 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแผนธุรกิจระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแผนธุรกิจระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี

กิจกรรม MS No Drug Singing Contest 2014 & กิจกรรมวิทยาการจัดการสืบสานตำนานลูกทุ่งไทย ครั้งที่ 5

กิจกรรม MS No Drug Singing Contest 2014 & กิจกรรมวิทยาการจัดการสืบสานตำนานลูกทุ่งไทย ครั้งที่ 5