MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Facuty of Management Science (pbru)


รวมข่าวและกิจกรรมต่างๆ

การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ "Thailand Computer Competition 2017"

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาล้ยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับบริษัท IMD Company Limited จัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ "Thailand Computer Competition 2017" ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 1

พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 พิธีไหว้ครู เวลา 08.30 น. วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 1

การประชุมชี้แจงรายละเอียดคุณสมบัติและขั้นตอนการขอเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2560

การประชุมชี้แจงรายละเอียดคุณสมบัติและขั้นตอนการขอเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

กิจกรรม MS No Drug Singing Contest 2014 & กิจกรรมวิทยาการจัดการสืบสานตำนานลูกทุ่งไทย ครั้งที่ 5

กิจกรรม MS No Drug Singing Contest 2014 & กิจกรรมวิทยาการจัดการสืบสานตำนานลูกทุ่งไทย ครั้งที่ 5

ประกาศปิดทำการ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ประกาศปิดทำการ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560