MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)


รวมข่าวและกิจกรรมต่างๆ

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาจัดประชุมเพื่อหาแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาจัดประชุมเพื่อหาแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งดการเรียนการสอนในห้องเรียน ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค.63 เป็นต้นไป

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งดการเรียนการสอนในห้องเรียน ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค.63 เป็นต้นไป

สารแสดงความห่วงใยต่อบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและแนวทางปฏิบัติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ฉบับที่ 1)

สารแสดงความห่วงใยต่อบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและแนวทางปฏิบัติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ฉบับที่ 1)

โครงการสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม จังหวัดเพชรบุรี

พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม จังหวัดเพชรบุรี

โครงการสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คณะวิทยาการจัดการร่วมกับพัฒนาชุมชน จังหวัดประจวบ จัดโครงการสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีเนื่องในวันราชภัฏ “ราชภัฏสดุดี 14 กุมภา”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีเนื่องในวันราชภัฏ “ราชภัฏสดุดี 14 กุมภา”

ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้โอวาทนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562

ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้โอวาทนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562