MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)


รวมข่าวและกิจกรรมต่างๆ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/2561

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/2561

ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนสู่ความยั่งยืน อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนสู่ความยั่งยืน อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปตท.สผ.ชวนนิสิต นักศึกษา ประกวดหนังสั้นภายใต้หัวข้อ “ความรู้สร้างคน พลังงานสร้างชาติ”

ปตท.สผ.ชวนนิสิต นักศึกษา ประกวดหนังสั้นภายใต้หัวข้อ “ความรู้สร้างคน พลังงานสร้างชาติ”

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560