MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Facuty of Management Science (pbru)


รวมข่าวและกิจกรรมต่างๆ

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร อุ่นไอไตรสิกขา

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร อุ่นไอไตรสิกขา ห้องปฏิบัติธรรม วัดเขาวัง พระอารามหลวง จ.ราชบุรี

นักศึกษาการจัดการธุรกิจค้าปลีกปี 2 มาเรียนการบริหารสินค้าและการจัดแสดงสินค้า ที่เทสโก้ โลตัส สาขาท่ายาง

วันที่ 20 เมษายน 2561 นักศึกษาการจัดการธุรกิจค้าปลีกปี 2 มาเรียนการบริหารสินค้าและการจัดแสดงสินค้า ที่เทสโก้ โลตัส สาขาท่ายาง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการปรับปรุงถนนในมหาวิทยาลัยหลายจุด โปรดใช้ความระมัดระวังในการสัญจรภายในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการปรับปรุงถนนในมหาวิทยาลัยหลายจุด โปรดใช้ความระมัดระวังในการสัญจรภายในมหาวิทยาลัย

การจัดการธุรกิจค้าปลีกปี1และการจัดการทรัพยากรมนุษย์มาดูงานที่ ตันแลนด์ อยุธยา

การจัดการธุรกิจค้าปลีกปี1และการจัดการทรัพยากรมนุษย์มาดูงานที่ ตันแลนด์ อยุธยา

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยัลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยัลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชร ณ ห้องประชุม