MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ข่าวสาร

จัดสัมมนา “เรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดทำบัญชีและภาษี”

21 ก.พ.2567 สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการจัดสัมมนา “เรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดทำบัญชีและภาษี” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ขอขอบคุณคุณอนงค์

Read More »

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2566

วันที่4 ธันวาคม 2566 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00

Read More »

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดเพรียง ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงค์

Read More »