MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ข่าวสาร

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดเพรียง ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงค์

Read More »

คณะวิทยาการจัดการ ผ่านการประเมิณคุณภาพการศึกษาในระดับดีมาก ประจำปี 2564

คณะวิทยาการจัดการ ผ่านการประเมิณคุณภาพการศึกษาในระดับดีมาก ประจำปี 2564 9 สิงหาคม2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์

Read More »

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) เข้ารับการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (M.B.A.) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 >>>>>วันที่

Read More »