MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ดาวโหลดเอกสารสหกิจ-ฝึกประสบการณ์

ฝึกประสบการณ์

ฝึกประสบการณ์1-MSFE.00.-ใบเสนองานสำหรับสถานประกอบการ (535 downloads )
ฝึกประสบการณ์2-MSFE.01.-พิจารณาคุณสมบัตินักศึกษา (617 downloads )
ฝึกประสบการณ์3-MSFE.02.-การเข้านิเทศ (575 downloads )
ฝึกประสบการณ์4-MSFE.03.-ใบสมัครงานฝึกประสบการณ์ (612 downloads )
MSFE.05.แบบฟอร์ม-ใบตอบรับ-ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (490 downloads )