MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

งานวิชาการระดับปริญญาตรี

งานวิชาการระดับปริญญาตรี

  ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดตารางเรียนตารางสอน.pdf (20 downloads)
ผังการขอเปิดหลักสูตร.pdf (24 downloads)
  ผังเปิดรายวิชากรณีพิเศษ.pdf (18 downloads)