MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

งานวิชาการระดับปริญญาตรี

งานวิชาการระดับปริญญาตรี

ขั้นตอนการขอลงทะเบียนล่าช้า.pdf (24 downloads)
  ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดตารางเรียนตารางสอน.pdf (189 downloads)
ผังการขอเปิดหลักสูตร.pdf (183 downloads)
  ผังเปิดรายวิชากรณีพิเศษ.pdf (486 downloads)