MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

งานวิชาการระดับปริญญาตรี

งานวิชาการระดับปริญญาตรี

ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษา (184 downloads )
ขั้นตอนการขอลงทะเบียนล่าช้า (400 downloads )
  ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดตารางเรียนตารางสอน (518 downloads )
ผังการขอเปิดหลักสูตร (454 downloads )
  ผังเปิดรายวิชากรณีพิเศษ (698 downloads )