MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

งานวิชาการระดับปริญญาตรี

งานวิชาการระดับปริญญาตรี

  ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดตารางเรียนตารางสอน.pdf (1 download)
ผังการขอเปิดหลักสูตร.pdf (1 download)
  ผังเปิดรายวิชากรณีพิเศษ.pdf (0 downloads)