MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

งานวิชาการระดับปริญญาตรี

งานวิชาการระดับปริญญาตรี

ขั้นตอนการขอลงทะเบียนล่าช้า.pdf (117 downloads )
  ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดตารางเรียนตารางสอน.pdf (316 downloads )
ผังการขอเปิดหลักสูตร.pdf (283 downloads )
  ผังเปิดรายวิชากรณีพิเศษ.pdf (553 downloads )