MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

งานวิจัย

งานวิจัย

>>> 1.-flowchat-ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย.pdf (243 downloads )
>>> 2.-flowchat-ขั้นตอนการทำสัญญาทุนวิจัย.pdf (208 downloads )
>>> 3.-flowchat-ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัยงวดที่-1.pdf (234 downloads )
>>> 4.-flowchat-ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัยงวดที่-2.pdf (707 downloads )
>>> 5.-flowchat-ขั้นตอนการส่งเล่มตรวจ.pdf (245 downloads )
>>> 6.-flowchat-ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัยงวดที่-3.pdf (216 downloads )