MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

งานวิจัย

งานวิจัย

>>> 1.-flowchat-ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย.pdf (147 downloads)
>>> 2.-flowchat-ขั้นตอนการทำสัญญาทุนวิจัย.pdf (124 downloads)
>>> 3.-flowchat-ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัยงวดที่-1.pdf (153 downloads)
>>> 4.-flowchat-ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัยงวดที่-2.pdf (610 downloads)
>>> 5.-flowchat-ขั้นตอนการส่งเล่มตรวจ.pdf (143 downloads)
>>> 6.-flowchat-ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัยงวดที่-3.pdf (142 downloads)