ข่าว

138 posts

คณะวิทยาการจัดการ ผ่านการประเมิณคุณภาพการศึกษาในระดับดีมาก ประจำปี 2564

คณะวิทยาการจัดการ ผ่านการประเมิณคุณภาพการศึกษาในระดับดีมาก ประจำปี 2564 9 สิงหาคม2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปี 2565 โดยมีกรรมการประเมินคุณภาพ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย เป็นประธานคณะกรรมการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร เป็นรองประธานกรรมการ ,อาจารย์กรกรต เจริญผล เป็นกรรมการ, นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ เป็นกรรมการและเลขานุการ และนางสาวชลธิพาสุขดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มีผลการประเมินคุณภาพตนเองอยู่ในระดับดีมาก โดยสรุปคะแนนตามหมวดย่อยมีคะแนนเฉลี่ย 4.91 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมากจาก 5 มาตรฐานตัวชี้วัด คือ มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน, มาตรฐานที่ 2 […]

สืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2566

สืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2566 เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการ“สืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2566” ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยการถวายเทียนพรรษา เพื่อนำไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้คงอยู่ โดยมีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในด้านศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) เข้ารับการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (M.B.A.) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 >>>>>วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมตรวจประเมิน คือ อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ , อาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ , ผศ.ดร.ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา >>>>>>อาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กล่าวต้อนรับและแนะนำคณาจารย์ประจำหลักสูตร รายงานผลการกํากับมาตรฐานตามกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตร การศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และตามเกณฑ์สู่การพัฒนาที่เป็นเลิศ (Criterion 1 […]

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566

>>>>>วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา โดย อาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี >>>>>ช่วงเช้าเป็นการอบบรมในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการและความรู้เรื่องกฏหมาย PDPA ที่ควรระวังระหว่างฝึกงาน โดยคุณเอกนฤน พงษ์เชี่ยวบุญ >>>>>ช่วงบ่ายชี้แจงรายละเอียดระเบียบหลักเกณฑ์การประเมินการทำคู่มือและรายงานผลการฝึกงาน ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยอาจารย์คงขวัญ ศรีสอาด คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา และชี้แจงรายละเอียดระเบียบหลักเกณฑ์การประเมินการทำคู่มือและรายงานผลการฝึกงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยอาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 >>>>>วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีคณาจารย์ประจำสาขาเข้าร่วมตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐธัญ พงษ์พานิช ประธานสาขา กล่าวต้อนรับและแนะนำคณาจารย์ประจำหลักสูตร และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ >>>>>>การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์การประเมินหลักสูตรในรูปแบบ AUN-QA โดยวิธีการออนไซต์และ ออนไลน์ ผ่าน ZOOM >>>>>>สำหรับการประเมินครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพล นววง์เสถียร ประธานกรรมการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลาลักษณ์ นวมสำลี กรรมการและเลขานุการ, นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ ผู้ช่วยเลขานุการ >>>>>>ผลสรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์สู่การพัฒนาที่เป็นเลิศหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี […]