ข่าว

79 posts

ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

>>>>>>>วันที่ 30 มิถุนายน 2565 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผศ.ณัฐธัญ พงษ์พานิช ประธานสาขาวิชาการบัญชี , ผศ.จันทรา ธนีเพียร, อ.กนกพร บุญธรรม, อ.มรรยาท ลิ้มโอฬารสุขสกุล ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา>>>>>> สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด ประสบการณ์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาบัญชี การประกันคุณภาพการศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัย >>>>>>>ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวจะเป็นแนวทางต่อยอด และพัฒนาทักษะของบุคลากรทั้งคณาจารย์และนักศึกษาได้นำไปปรับใช้ต่อไป

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565

>>>>>>>วันที่ 30 มกราคม 2563 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา โดย อาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 >>>>>>>>ช่วงเช้าเป็นการอบบรมในหัวข้อ ทำอย่างไรให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาประสบความสำเร็จ วิทยากรโดย ดร.นริศ เกิดวิมาหลวง >>>>>>>ช่วงบ่ายแยกกลุ่ม อาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย ชีแจงกระบวนการฝึกงาน ระเบียบการฝึกงาน ให้คำแนะนำการทำคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้อง 1821 <<<<<อาจารย์ ดร.นัฐอร มหาทำนุโชคให้คำแนะนำกระบวนการฝึกสหกิจศึกษา กลุ่มนักศึกษาที่ฝึกสหกิจ ณ ห้อง 1832

จัดกิจกรรมโครงการ “การส่งเสริมขยายผลการพัฒนาการทำเกษตรปลอดสารพิษ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน (กระเป๋าสานพลาสติก) และการส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนยลวิถีของดียางหย่อง”

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง ได้จัดกิจกรรมโครงการ “การส่งเสริมขยายผลการพัฒนาการทำเกษตรปลอดสารพิษ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน (กระเป๋าสานพลาสติก) และการส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนยลวิถีของดียางหย่อง” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ในการจัดอบรบครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชนของดียางหย่อง สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับคนในชุมชนตำบลยางหย่อง

ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 คณาจารย์และนักศึกษา แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐประภา นุ่มเมือง ประธานสาขาบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับ และอาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ หัวหน้าแขนงวิชาการตลาดดิจิทัล กล่าวถึงการดำเนินงานของสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องติดต่อกันมาหลายปีระหว่างสาขาการตลาดดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีการจัดอบรมให้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาดูงาน ในหัวข้อเรื่อง “Content creator and storytelling แชร์เรื่องเล่าจากนักเล่าเรื่อง” จากผู้ประกอบการจริง อยู่ในสายงานดิจิทัลจริงๆ จากเพจ let’s check in เช็คอิน กิน เที่ยว วิทยากรโดย คุณเมธาวี ศิริรัตน์ และคุณประวิทย์ กาญจนพงศ์

จัดกิจกรรม “การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำแก่นักศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา”

วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำแก่นักศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา” เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะการเป็นผู้นำองค์กรและสามารถเขียนโครงการตามหลัก PDCA ของการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม การจัดกิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติระดมความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการอบรมในครั้งนี้ด้วย เป็นที่ประทับใจอย่างมาก

รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์”

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ดร.กฤษฎา สุริยวงศ์ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์”ในโครงการ การพัฒนาชุมชนต้นแบบเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่องอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี