ข่าว

122 posts

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2565

[] จันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 อาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพาลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ [] 09.00-10.00 รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “ทัศนคติและแนวการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบัณ ” โดยคุณปนัดดา เจริญจิตมั่น ประธานกรรมการบริษัท เจ ซี เจ พลาส จำกัด [] 10.00-11.00 ชี้แจงการดำเนินการเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงาน โดย อาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพาลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา [] 11.00-11.30 รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การแนะแนวอาชีพ สู่การเป็นที่ปรึกษาการเงินแบบครบวงจร” โดยคุณพรพรรณ ประมงกิจ ผู้บริหารส่วนสรรหา และพัฒนาตัวแทนและที่ปรึกษาการเงิน บมจ […]

เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของการพัฒนาหลักสูตร Outcom Based Education (OBE)”

อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับ และเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของการพัฒนาหลักสูตร Outcom Based Education (OBE)”และแลกเปลี่ยนหลักสูตรสาขาวิชาร่วมกันระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และเข้าเยี่ยมชมสตูดิโอ LIVE STREAMING สตูดิโอนิเทศศาสตร์ สตูดิโอ Podcasts ซึ่งผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร และอาจารย์ประจำสาขาวิชา ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 25 ท่าน ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2566 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ร่วมจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference on Cybernetics and Innovations (ICCI 2023) และการประกวดนวัตกรรม The 3rd International Exhibition of Inventions of Thailand 2023

วันที่ 29 -31 มีนาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ร่วมกับ IEEE System, Man and Cybernetics Chapter (Thailand) จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference on Cybernetics and Innovations (ICCI 2023) และการประกวดนวัตกรรม The 3rd International Exhibition of Inventions of Thailand 2023 ณ โรงแรมลองบีช อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ในการนี้ได้รับเกียรติ ผศ.ดร.รัชฎา คงคะจันทร์ อุปนายก สมาคมปัญญาประดิษฐประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติ kenote speakers 2 ท่าน […]

ต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลันราชภัฏเลย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 29 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลันราชภัฏเลย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของคณะ เช่น ห้อง studio live ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องบันทึกเสียง และห้องสตูดิโอนิเทศศาสตร์

จัดเวทีการนำเสนอโครงการย่อย (Proposal) โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566

จัดเวทีการนำเสนอโครงการย่อย (Proposal) โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 วันที่ 24 มีนาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดเวทีการนำเสนอโครงการย่อย (Proposal) โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.โสภาพร กล่ำสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหาร คณะวิทยาการจัดการ หาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน คุณสมชาย อาภรณ์พงษ์ ชธส.ธย. กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการ พร้อมด้วย คุณณัฐวุฒิ ธรรมตานนท์ รฝพธย.พัฒนาลูกค้าองค์กรชุมชน คุณสุมณฑา เตี้ยเย ผอข.เพชรบุรี คุณสุรพล โสมะภีร์ ชฝพธย.พัฒนาลูกค้าองค์กรชุมชน 3 คุณระพีพัฒน์ จันทร์ประสิทธิ์ ชอภ.4 พัฒนาสังคมและชุมชน และพนักงานหน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน ภาค 4 ร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการย่อยและให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนากลุ่มชุมชนร่วมกับคณะอาจารย์ โดยมีทีมนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอโครงการย่อย จำนวน 5 ทีม […]