ข่าว

158 posts

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและสถานะผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 “รอบ 4 รับตรงราชภัฏเพชรบุรี” (ครั้งที่ 2)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและสถานะผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 “รอบ 4 รับตรงราชภัฏเพชรบุรี” (ครั้งที่ 2)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง “การเสริมสร้างอัตลักษณ์ต้นแบบความซื่อสัตย์ไม่คดโกง​”

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้อง​ประชุมสันต์ธรรมบำรุง ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยอาจารย์ ดร.กฤษฎา​ สุริยวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ คณะกรรมการผู้นำสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง “การเสริมสร้างอัตลักษณ์ต้นแบบความซื่อสัตย์ไม่คดโกง​” ให้กับนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 80 คน เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนัก ในตนเองของการเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ ไม่คดโกงในสาขาวิชาชีพ และสามารถ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยกิจกรรมได้รับเกียรติจาก คุณอรจิรา ธาราวิวัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ของคณะวิทยาการจัดการและการจัดกิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติระดมความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการอบรมในครั้งนี้ด้วย เป็นที่ประทับใจอย่างมาก # ความซื่อสัตย์ไม่คดโกง ในสาขาวิชาชีพ วจก. # MS​ คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง “การเสริมสร้างทักษะชีวิตการรู้เท่าทันสื่อ digital literacy​”

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้อง​ประชุมสันต์ธรรมบำรุง ชั้น​ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยอาจารย์ ดร.กฤษฎา​ สุริยวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการผู้นำสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง “การเสริมสร้างทักษะชีวิตการรู้ เท่าทันสื่อ digital literacy​” ให้กับนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 80 คน เพื่อให้นักศึกษาเกิดองค์ความรู้​ สามารถเป็น ผู้รู้เท่าทันสื่อ digital literacy และสามารถนำ ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้​ ได้รับเกียรติจากคุณปวริศร จิวานานนท์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ของคณะวิทยาการจัดการ ทำให้นักศึกษาเป็นผู้รู้ เท่าทันสื่อและไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน​ ในกิจกรรมนักศึกษายังได้ฝึกปฏิบัติระดมความคิดแลกเปลี่ยนผลิตหนังสั้นนำมาประกวดกันอีกด้วย​ เป็นที่ประทับใจอย่างมาก # Digital Literacy # MS​ […]

กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2/2566”

กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2/2566” วันที่ 8 มีนาคม 2567 ณ บริเวณพื้นที่โดยรอบของอาคาร 18 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ################### ช่วงบ่าย วันที่ 8 มีนาคม 2567 ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2/2566” ขึ้นมา โดยมี อาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ ศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ ดร.ณัฐอร มหาทำนุโชค เข้าร่วมเปิดงาน ## วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการเป็นผู้ที่มีความ เสียสละ มีจิตอาสาคอยช่วยเหลือผู้อื่น และเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างสาขาวิชาต่างๆในการร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคณะต่อไป

จัดสัมมนา “เรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดทำบัญชีและภาษี”

21 ก.พ.2567 สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการจัดสัมมนา “เรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดทำบัญชีและภาษี” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ขอขอบคุณคุณอนงค์ พงษ์พิมพ์ ผู้จัดการ บริษัทอนงค์การบัญชี จำกัด ศิษย์เก่าสาขาการบัญชี ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบรางวัลเป็นกำลังใจให้นักศึกษาสาขาการบัญชี เรียนบัญชี มีงานทำ %