ข่าวสหกิจศึกษา


ชี้แจงรายละเอียดให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 อาจารย์สุธาสินี อัมพิลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ชีแจงรายละเอียดให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 1 อัลบั้ม ...

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาจัดประชุมเพื่อหาแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

วันที่ 19 มีนาคม 2562 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาจัดประชุมเพื่อหาแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณารูปแบบ วิธีการ รวมไปถึงเกณฑ์การวัดและการประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อัลบั้ม ...

ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้โอวาทนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562

พุธที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 1 ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้โอวาทนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 อาจารย์สุธาสินี อัมพิลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ชีแจงกระบวนการฝึกงาน ระเบียบการฝึกงาน อาจารย์ประสิทธิ์พร เก่งทอง ให้คำแนะนำการทำคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ตวงสิทธิ์ สนขำ ให้คำแนะนำกระบวนการฝึกสหกิจศึกษา กลุ่มนักศึกษาที่ฝึกสหกิจช่วงบ่าย คุณอาทิตย์ สมศักดิ์ วิทยากร ให้ความรู้และแนะนำวิธีการสมัครงาน อัลบั้ม ...

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

พุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้โอวาสแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา และเปิดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในหัวข้อ “เขียนเรซูเม่ให้ปัง…จบใหม่ยังไงก็ได้งาน” เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงานอย่างมืออาชีพ รู้ว่า HR พิจารณาผู้สมัครจากอะไร เขียนเรซูเม่แบบไหนให้โดนใจ HR จนถูกเรียกเข้าสัมภาษณ์ และWorkshop วิธีการเขียนเรซูเม่ออนไลน์แต่ละขั้นตอน วิทยากร โดยคุณกัญญาณัฐ ท่าเหล็กเจริญ จาก JOBTOPGUN อัลบั้ม ...

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 1 โดยมี อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาสแก่นักศึกษา ต่อด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับนางสาวดวงลัดดา พิมพ์สุวรรณ นักศึกษาสาขาการจัการ จากโครงการ MOU สนับสนุนทุนการศึกษา ระหว่างบริษัทพีรพัฒน์เทคโนโลยีจำกัด(มหาชน)กับคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 ทุน มูลค่า 30,000 บาท มอบโดยตัวแทนจากบริษัทพีรพัฒน์เทคโนโลยีจำกัด(มหาชน) หลังจากมอบทุนรับฟังบรรยาย การเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงานอย่างมืออาชีพ หัวข้อเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน วิทยากรโดย คุณกิตภาค ณ พัทลุง และช่วงบ่ายรับฟังการบบรยายจากศิษเก่า คุณลลิตา แก้ววิจิต ในหัวข้อการบริหารการเงินในช่วงของการเริ่มต้นของการทำงานใหม่ จะต้องบริหารการเงินอย่างไร อัลบั้ม ...