MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ข่าวผึกประสบการณ์-สหกิจศึกษา


จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2566

คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2566 วันที่ 10 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา นำโดยอาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ และสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความพร้อมสู่การทำงานในอนาคต ภายใต้กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 1. กิจกรรม Workshop การสร้างเรซูเม่ และแนะนำการสมัครงานออนไลน์ โดยบริษัท ซุปเปอร์ เรซูเม่ จำกัด 2. การประชาสัมพันธ์รับสมัครงานของบริษัท CP ALL จำกัด มหาชน 3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแนวทางการจบการศึกษา 4.กิจกรรมการศึกษาข้อมูลจากสถานประกอบการที่นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปปรับใช้กับหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการให้มีความทันสมัยสอดรับกับความต้องการของธุรกิจในปัจจุบัน...

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2566

วันที่4 ธันวาคม 2566 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการปฐมนิเทศในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกภาคเช้า เป็นการรับฟังการบรรยาย เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการสำหรับนักศึกษาฝึกงาน วิทยากรโดยคุณมิ่งพร กนกกิจเจริญพร ที่ปรึกษางานบุคคล บริษัทโอฬารชอคค์ จำกัด ช่วงที่สองภาคบ่าย ฟังการบรรยาย เรื่อง ร”ะเบียบและหลักเกณฑ์การฝึกงาน” วิทยากรโดย อ.ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ...

คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2566...

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566

>>>>>วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา โดย อาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี >>>>>ช่วงเช้าเป็นการอบบรมในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการและความรู้เรื่องกฏหมาย PDPA ที่ควรระวังระหว่างฝึกงาน โดยคุณเอกนฤน พงษ์เชี่ยวบุญ >>>>>ช่วงบ่ายชี้แจงรายละเอียดระเบียบหลักเกณฑ์การประเมินการทำคู่มือและรายงานผลการฝึกงาน ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยอาจารย์คงขวัญ ศรีสอาด คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา และชี้แจงรายละเอียดระเบียบหลักเกณฑ์การประเมินการทำคู่มือและรายงานผลการฝึกงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยอาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา...

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2565

จันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 อาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพาลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ 09.00-10.00 รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “ทัศนคติและแนวการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบัณ ” โดยคุณปนัดดา เจริญจิตมั่น ประธานกรรมการบริษัท เจ ซี เจ พลาส จำกัด 10.00-11.00 ชี้แจงการดำเนินการเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงาน โดย อาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพาลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 11.00-11.30 รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การแนะแนวอาชีพ สู่การเป็นที่ปรึกษาการเงินแบบครบวงจร” โดยคุณพรพรรณ ประมงกิจ ผู้บริหารส่วนสรรหา และพัฒนาตัวแทนและที่ปรึกษาการเงิน บมจ กรุงเทพ ประกันชีวิต ภาคบ่าย 13.00-15.30...

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565

>>>>>>>วันที่ 30 มกราคม 2563 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา โดย อาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 >>>>>>>>ช่วงเช้าเป็นการอบบรมในหัวข้อ ทำอย่างไรให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาประสบความสำเร็จ วิทยากรโดย ดร.นริศ เกิดวิมาหลวง >>>>>>>ช่วงบ่ายแยกกลุ่ม อาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย ชีแจงกระบวนการฝึกงาน ระเบียบการฝึกงาน ให้คำแนะนำการทำคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้อง 1821 <<<<<อาจารย์ ดร.นัฐอร มหาทำนุโชคให้คำแนะนำกระบวนการฝึกสหกิจศึกษา กลุ่มนักศึกษาที่ฝึกสหกิจ ณ ห้อง 1832...

ชี้แจงรายละเอียดให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 อาจารย์สุธาสินี อัมพิลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ชีแจงรายละเอียดให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 1 อัลบั้ม...

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาจัดประชุมเพื่อหาแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

วันที่ 19 มีนาคม 2562 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาจัดประชุมเพื่อหาแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณารูปแบบ วิธีการ รวมไปถึงเกณฑ์การวัดและการประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อัลบั้ม...

ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้โอวาทนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562

พุธที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 1 ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้โอวาทนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 อาจารย์สุธาสินี อัมพิลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ชีแจงกระบวนการฝึกงาน ระเบียบการฝึกงาน อาจารย์ประสิทธิ์พร เก่งทอง ให้คำแนะนำการทำคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ตวงสิทธิ์ สนขำ ให้คำแนะนำกระบวนการฝึกสหกิจศึกษา กลุ่มนักศึกษาที่ฝึกสหกิจช่วงบ่าย คุณอาทิตย์ สมศักดิ์ วิทยากร ให้ความรู้และแนะนำวิธีการสมัครงาน อัลบั้ม...

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

พุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้โอวาสแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา และเปิดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในหัวข้อ “เขียนเรซูเม่ให้ปัง…จบใหม่ยังไงก็ได้งาน” เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงานอย่างมืออาชีพ รู้ว่า HR พิจารณาผู้สมัครจากอะไร เขียนเรซูเม่แบบไหนให้โดนใจ HR จนถูกเรียกเข้าสัมภาษณ์ และWorkshop วิธีการเขียนเรซูเม่ออนไลน์แต่ละขั้นตอน วิทยากร โดยคุณกัญญาณัฐ ท่าเหล็กเจริญ จาก JOBTOPGUN อัลบั้ม...

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 1 โดยมี อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาสแก่นักศึกษา ต่อด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับนางสาวดวงลัดดา พิมพ์สุวรรณ นักศึกษาสาขาการจัการ จากโครงการ MOU สนับสนุนทุนการศึกษา ระหว่างบริษัทพีรพัฒน์เทคโนโลยีจำกัด(มหาชน)กับคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 ทุน มูลค่า 30,000 บาท มอบโดยตัวแทนจากบริษัทพีรพัฒน์เทคโนโลยีจำกัด(มหาชน) หลังจากมอบทุนรับฟังบรรยาย การเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงานอย่างมืออาชีพ หัวข้อเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน วิทยากรโดย คุณกิตภาค ณ พัทลุง และช่วงบ่ายรับฟังการบบรยายจากศิษเก่า คุณลลิตา แก้ววิจิต ในหัวข้อการบริหารการเงินในช่วงของการเริ่มต้นของการทำงานใหม่ จะต้องบริหารการเงินอย่างไร อัลบั้ม...