MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2565

[] จันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 อาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพาลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

[] 09.00-10.00 รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “ทัศนคติและแนวการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบัณ ” โดยคุณปนัดดา เจริญจิตมั่น ประธานกรรมการบริษัท เจ ซี เจ พลาส จำกัด

[] 10.00-11.00 ชี้แจงการดำเนินการเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงาน โดย อาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพาลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

[] 11.00-11.30 รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การแนะแนวอาชีพ สู่การเป็นที่ปรึกษาการเงินแบบครบวงจร” โดยคุณพรพรรณ ประมงกิจ ผู้บริหารส่วนสรรหา และพัฒนาตัวแทนและที่ปรึกษาการเงิน บมจ กรุงเทพ ประกันชีวิต

ภาคบ่าย 13.00-15.30

[] รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การสมัครงานยังไงให้ได้งาน” เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงานอย่างมืออาชีพ รู้ว่า HR พิจารณาผู้สมัครจากอะไร เขียนเรซูเม่แบบไหนให้โดนใจ HR จนถูกเรียกเข้าสัมภาษณ์ และWorkshop วิธีการเขียนเรซูเม่ออนไลน์แต่ละขั้นตอน วิทยากร โดย JOBTOPGUN