Blog

199 posts

จัดเวทีการนำเสนอโครงการย่อย (Proposal) โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566

จัดเวทีการนำเสนอโครงการย่อย (Proposal) โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 วันที่ 24 มีนาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดเวทีการนำเสนอโครงการย่อย (Proposal) โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.โสภาพร กล่ำสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหาร คณะวิทยาการจัดการ หาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน คุณสมชาย อาภรณ์พงษ์ ชธส.ธย. กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการ พร้อมด้วย คุณณัฐวุฒิ ธรรมตานนท์ รฝพธย.พัฒนาลูกค้าองค์กรชุมชน คุณสุมณฑา เตี้ยเย ผอข.เพชรบุรี คุณสุรพล โสมะภีร์ ชฝพธย.พัฒนาลูกค้าองค์กรชุมชน 3 คุณระพีพัฒน์ จันทร์ประสิทธิ์ ชอภ.4 พัฒนาสังคมและชุมชน และพนักงานหน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน ภาค 4 ร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการย่อยและให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนากลุ่มชุมชนร่วมกับคณะอาจารย์ โดยมีทีมนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอโครงการย่อย จำนวน 5 ทีม […]

ประชุมกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ประชุมกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา PBRU QF 1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ประชุมกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต โดยมี อ.ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดประชุม ผศ.ณัฐประภา นุ่มเมือง ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยกรรมการจากภายใน อาจารย์ประจำสาขา ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และผู้แทนบัณฑิต เพื่อพิจารณากำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเตรียมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ทางระบบ Online ผ่านระบบ Zoom

ประชุมกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร ประชุมกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต โดยมี อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดประชุม อ.ดร.เมธาวิน สาระยาน ประธานสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยกรรมการจากภายในและภายนอก เพื่อพิจารณากำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเตรียมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ทางระบบ Online ผ่านระบบ Zoom