Blog

228 posts

ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

  สํานักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ที่ เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

      สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วม ช้อป ชิม ชิว แชะ แชร์ สินค้าชุมชนคุณภาพ ที่ตลาดชุมชน “เพชรยางหย่อง” @ท่าย์น้ำข้ามภพ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง ขอเชิญชวนทุกท่านร่วม ช้อป ชิม ชิว แชะ แชร์ สินค้าชุมชนคุณภาพ ที่ตลาดชุมชน “เพชรยางหย่อง” @ท่าย์น้ำข้ามภพ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 21.00 น. ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน พบกับกิจกรรมรื่นเริงมากมาย ทั้งการแสดง ดนตรี รำวงขวัญใจมหาชนคนเมืองเพชร และอย่าลืมใส่เสื้อดอกมาร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลมากมาย ในวันเปิดตลาด 5 สิงหาคม 2566 อย่าลืม อย่าพลาด 5 สิงหาคม นี้ร่วมงานเปิดตลาดชุมชน “เพชรยางหย่อง” @ท่าย์น้ำข้ามภพ ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

คณะวิทยาการจัดการ ผ่านการประเมิณคุณภาพการศึกษาในระดับดีมาก ประจำปี 2564

คณะวิทยาการจัดการ ผ่านการประเมิณคุณภาพการศึกษาในระดับดีมาก ประจำปี 2564 9 สิงหาคม2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปี 2565 โดยมีกรรมการประเมินคุณภาพ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย เป็นประธานคณะกรรมการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร เป็นรองประธานกรรมการ ,อาจารย์กรกรต เจริญผล เป็นกรรมการ, นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ เป็นกรรมการและเลขานุการ และนางสาวชลธิพาสุขดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มีผลการประเมินคุณภาพตนเองอยู่ในระดับดีมาก โดยสรุปคะแนนตามหมวดย่อยมีคะแนนเฉลี่ย 4.91 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมากจาก 5 มาตรฐานตัวชี้วัด คือ มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน, มาตรฐานที่ 2 […]

สืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2566

สืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2566 เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการ“สืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2566” ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยการถวายเทียนพรรษา เพื่อนำไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้คงอยู่ โดยมีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในด้านศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) เข้ารับการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (M.B.A.) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 >>>>>วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมตรวจประเมิน คือ อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ , อาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ , ผศ.ดร.ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา >>>>>>อาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กล่าวต้อนรับและแนะนำคณาจารย์ประจำหลักสูตร รายงานผลการกํากับมาตรฐานตามกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตร การศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และตามเกณฑ์สู่การพัฒนาที่เป็นเลิศ (Criterion 1 […]