MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและสถานะผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 “รอบ 4 รับตรงราชภัฏเพชรบุรี” (ครั้งที่ 2)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและสถานะผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 “รอบ 4 รับตรงราชภัฏเพชรบุรี” (ครั้งที่ 2)...

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วม ช้อป ชิม ชิว แชะ แชร์ สินค้าชุมชนคุณภาพ ที่ตลาดชุมชน “เพชรยางหย่อง” @ท่าย์น้ำข้ามภพ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง ขอเชิญชวนทุกท่านร่วม ช้อป ชิม ชิว แชะ แชร์...

นักศึกษาการตลาด คว้ารางวัลการประกวดแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

นักศึกษาการตลาด คว้ารางวัลการประกวดแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์             อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ...

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่ 25 เมษายน 2566 ผศ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา...

เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของการพัฒนาหลักสูตร Outcom Based Education (OBE)”

อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับ และเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของการพัฒนาหลักสูตร Outcom Based...

ต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลันราชภัฏเลย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 29 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่...