MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 อย่างอบอุ่น วันที่ 18 มิถุนายน 2567 อาจารย์...

เปิดเวทีสร้างแรงบันดาลใจ “เส้นทางสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ MS PBRU” ต้อนรับนักศึกษาใหม่ปี 67

คณะวิทยาการจัดการ เปิดเวทีสร้างแรงบันดาลใจ “เส้นทางสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ MS PBRU” ต้อนรับนักศึกษาใหม่ปี 67 วันที่ 17 มิถุนายน...

คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมอาจารย์ครั้งที่1/2567

คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมอาจารย์ครั้งที่1/2567 วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 3...

คณะวิทยาการจัดการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิทยาการจัดการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 10 มิถุนายน อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ...

คณะวิทยาการจัดการได้จัดหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลแบบปรับตัว ภายใต้โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) ประจำปี 2566

คณะวิทยาการจัดการได้จัดหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลแบบปรับตัว ภายใต้โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) ประจำปี 2566 โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยมีวัตถุประสงค์...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567...

พิจารณาโครงการย่อยออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับธนาคารออมสิน พิจารณาโครงการย่อยออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2567 วันที่ 25 เมษายน 2567 ณ...

ประชุมปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)

เตรียมความพร้อม “สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล” เรียนจบได้ภายใน 3 ปี วันที่ 23 เมษายน 2567 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต...

ประชุมปรับหลักสูตร “บริหารธุรกิจบัณฑิต”

ประชุมปรับหลักสูตร “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ให้จบเร็วขึ้น วันที่ 22 เมษายน 2567 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ...