MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2566

ประชุมอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2566 ประชุมอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2566 อังคารที่ 28 มีนาคม 2566 ...

จัดเวทีการนำเสนอโครงการย่อย (Proposal) โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566

จัดเวทีการนำเสนอโครงการย่อย (Proposal) โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 วันที่ 24 มีนาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ ...

ประชุมกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ประชุมกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา PBRU QF 1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ประชุมกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ...

ประชุมกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร ประชุมกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต โดยมี อ.ดร.วิวิศณ์ ...

อาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11

อาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11 เทิดไท้จักริน หัตถศิลป์ถิ่นพริบพรี เก็จมณีสู่อาเซียน ภูษา ภักษาหาร ผสานศิลป์ 5-7 ...

คณะวิทยาการจัดการ รับมอบ Live Streaming Studio

คณะวิทยาการจัดการ รับมอบ Live Streaming Studio ห้องไลฟ์สดและห้องตัดต่อ เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ...