ประชาสัมพันธ์

29 posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

>>>>>>>วันที่ 30 มิถุนายน 2565 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผศ.ณัฐธัญ พงษ์พานิช ประธานสาขาวิชาการบัญชี , ผศ.จันทรา ธนีเพียร, อ.กนกพร บุญธรรม, อ.มรรยาท ลิ้มโอฬารสุขสกุล ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา>>>>>> สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด ประสบการณ์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาบัญชี การประกันคุณภาพการศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัย >>>>>>>ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวจะเป็นแนวทางต่อยอด และพัฒนาทักษะของบุคลากรทั้งคณาจารย์และนักศึกษาได้นำไปปรับใช้ต่อไป

ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 คณาจารย์และนักศึกษา แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐประภา นุ่มเมือง ประธานสาขาบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับ และอาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ หัวหน้าแขนงวิชาการตลาดดิจิทัล กล่าวถึงการดำเนินงานของสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องติดต่อกันมาหลายปีระหว่างสาขาการตลาดดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีการจัดอบรมให้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาดูงาน ในหัวข้อเรื่อง “Content creator and storytelling แชร์เรื่องเล่าจากนักเล่าเรื่อง” จากผู้ประกอบการจริง อยู่ในสายงานดิจิทัลจริงๆ จากเพจ let’s check in เช็คอิน กิน เที่ยว วิทยากรโดย คุณเมธาวี ศิริรัตน์ และคุณประวิทย์ กาญจนพงศ์

ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไป คณาจารย์จากสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และคณาจารย์จากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไป คณาจารย์จากสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และคณาจารย์จากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันที่ 20 มิถุนายน 2565 คณาจารย์จากสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นำโดยอาจารย์วนิดา รุ่งแสง ประธานสาขาวิชาการจัดการ >> ดร.วิชุดา จันทร์เวโรจน์ >> อาจารย์คมสันต์ ธีระพืช >>ผศ.สุพรรัตน์ วงศ์ดุสิตบุรี >> ผศ.ดร.ประสาน นันทะเสน>> ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ>> อ.ศิริรักษ์ บุญพร้อมรักษา และคณาจารย์จากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำโดยอาจารย์วิยะดา พลชัย ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ >>ดร.ธงชัย เหมือนชู >>อาจารย์นิรุตต์ จรเจริญ >>และนักศึกษา 3 ตน เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการหลักสูตรระยะสั้น การประกันคุนภาพการศึกษา ฝ่ายฝึกประสบการวิชาชีพและสหกิจศึกษา การขับเคลื่อนวิทยากรสังคม การจัดการบริการวิชาการ การพัฒนาบุคลากร โดยมีอาจารย์ ดร.วิวิศน์ สุขแสงอร่าม […]

๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร

ลงนามถวายพระพร ๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ประสูติเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เวลา ๑๘.๓๕ น. ณ โรงพยาบาลศิริราช เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์  สุวะดี ขณะยังเป็นพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร คณะแพทย์ถวายพระประสูติโดยการผ่าตัด เมื่อแรกประสูติ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงมีน้ำหนัก ๒,๖๘๐ กรัม ความยาวพระองค์ ๔๗ เซนติเมตร รอบพระเศียร ๓๑ เซนติเมตร ลืมพระเนตรเวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา มีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง พระเนตรโต พระนาสิกโด่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชหัตถเลขาขนานพระนามว่า “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ” เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน […]