ประชาสัมพันธ์

52 posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

พิจารณาโครงการย่อยออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับธนาคารออมสิน พิจารณาโครงการย่อยออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2567 วันที่ 25 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน นำโดยคุณวิลานี แซ่แต้ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อย และองค์กรชุมชน คณาจารย์และนักศึกษา ที่เข้าร่วมพิจารณาโครงการย่อยออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2567 อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยการจัดการ กล่าวว่า “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2567 เป็นโครงการภายใต้หลักการใหญ่ที่สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยร่วมมือกับธนาคารออมสิน เพื่อให้นักศึกษานําความรู้สมัยใหม่ไปผนวกกับภูมิปัญญาของชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ทําให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด ด้านการเงิน และด้านการจัดสวัสดิการเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและชุมชน โดยในปีนี้ มีนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ […]

ประชุมปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)

เตรียมความพร้อม “สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล” เรียนจบได้ภายใน 3 ปี วันที่ 23 เมษายน 2567 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ประธานกรรมการ อาจารย์ ดร.ภัททราวรดา วิไลลอย กรรมการและเลขานุการหลักสูตร พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขา ร่วมดำเนินการประชุมปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) ณ ห้องประชุม 1832 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยการประชุมในครั้งนี้มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาใหม่ภายใต้ “นิเทศศาสตร์ดิจิทัล” หลักสูตรนี้จะทำให้นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้เร็วขึ้น จาก 4 ปีเหลือเพียง 3 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (TQF) และเพื่อให้การการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยการประชุมปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว และรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ […]

ประชุมปรับหลักสูตร “บริหารธุรกิจบัณฑิต”

ประชุมปรับหลักสูตร “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ให้จบเร็วขึ้น วันที่ 22 เมษายน 2567 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐประภา นุ่มเมือง ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และคณาจารย์ประจำสาขา ร่วมดำเนินการประชุมปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) ณ ห้องประชุม 1832 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยการประชุมในครั้งนี้มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์การเรียนรู้ โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาและแผนการเรียน หลักสูตรนี้ส่งผลให้นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้เร็วขึ้น จาก 4 ปีเหลือเพียง 3 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (TQF) และเพื่อให้การการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี #กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและสถานะผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 “รอบ 4 รับตรงราชภัฏเพชรบุรี” (ครั้งที่ 2)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและสถานะผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 “รอบ 4 รับตรงราชภัฏเพชรบุรี” (ครั้งที่ 2)