ประชาสัมพันธ์

45 posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วม ช้อป ชิม ชิว แชะ แชร์ สินค้าชุมชนคุณภาพ ที่ตลาดชุมชน “เพชรยางหย่อง” @ท่าย์น้ำข้ามภพ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง ขอเชิญชวนทุกท่านร่วม ช้อป ชิม ชิว แชะ แชร์ สินค้าชุมชนคุณภาพ ที่ตลาดชุมชน “เพชรยางหย่อง” @ท่าย์น้ำข้ามภพ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 21.00 น. ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน พบกับกิจกรรมรื่นเริงมากมาย ทั้งการแสดง ดนตรี รำวงขวัญใจมหาชนคนเมืองเพชร และอย่าลืมใส่เสื้อดอกมาร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลมากมาย ในวันเปิดตลาด 5 สิงหาคม 2566 อย่าลืม อย่าพลาด 5 สิงหาคม นี้ร่วมงานเปิดตลาดชุมชน “เพชรยางหย่อง” @ท่าย์น้ำข้ามภพ ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

นักศึกษาการตลาด คว้ารางวัลการประกวดแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

นักศึกษาการตลาด คว้ารางวัลการประกวดแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์             อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2565 ในงาน UBI Pitching Day ที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) กรุงเทพมหานคร             โดยผลการประกวดนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านความสามารถทางการแข่งขันและความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ประกอบด้วย นางสาวกมลลักษณ์ ปานทิพย์ นางสาวดาริณี เพิ่มพูน นางสาวนฤมล นิลเพชร […]

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่ 25 เมษายน 2566 ผศ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยียมชมสาขาวิชาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการผลิตสื่อดิจิทัลสมัยใหม่ ณ ห้องประชุม 1833

เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของการพัฒนาหลักสูตร Outcom Based Education (OBE)”

อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับ และเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของการพัฒนาหลักสูตร Outcom Based Education (OBE)”และแลกเปลี่ยนหลักสูตรสาขาวิชาร่วมกันระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และเข้าเยี่ยมชมสตูดิโอ LIVE STREAMING สตูดิโอนิเทศศาสตร์ สตูดิโอ Podcasts ซึ่งผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร และอาจารย์ประจำสาขาวิชา ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 25 ท่าน ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2566 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลันราชภัฏเลย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 29 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลันราชภัฏเลย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของคณะ เช่น ห้อง studio live ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องบันทึกเสียง และห้องสตูดิโอนิเทศศาสตร์