MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ข่าวอบรมสัมมา


คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 อย่างอบอุ่น วันที่ 18 มิถุนายน 2567 อาจารย์ ดร.วิวิศน์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดงาน และให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ ภายใต้กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปี 2567 โดยมีรองคณบดี คณาจารย์ประจำสาขา ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมสันต์ธรรมบำรุง ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย การบรรยาย “เรียนอย่างไรในรั้วมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ” โดย อาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา การบรรยาย “การปรับตัวให้เข้ากับสังคมการเรียนการสอนกับกิจกรรม และการทำงานจริง” โดยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ การบรรยาย “กฎระเบียบและความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา” โดย อาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรร และกิจกรรมนักศึกษาใหม่พบคณาจารย์ประจำสาขาและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นเรียนของสาขาต่างๆ #กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...

สาขาวิชาการบัญชี เปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่องวิชาชีพ ประจำปี 2567

สาขาวิชาการบัญชี เปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่องวิชาชีพ ประจำปี 2567 วันที่ 2 มิถุนายน สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์มรรยาท ลิ้มโอฬารสุขสกุล อาจสรย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี จัดการอบรมหลักสูตร “9 ภาษีที่ต้องรู้ก่อนเริ่มทำธุรกิจ” ภายใต้โครงการพัฒนาวิชาชีพบัญชี ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทางความรู้ในวิชาชีพบัญชี ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เมทิกา ธรรมกิจโสภณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี ให้เกียรติเป็นวิทยากรในหัวข้อ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีทำธุรกิจโดยไม่จดทะเบียนนิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมทฃสามารถนำหลักฐานในการนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้จำนวน 6.30 ชั่วโมง และหากท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลการจัดอบรมครั้งต่อไปได้ที่อาจารย์มรรยาท ลิ้มโอฬารสุขสกุล หมายเลขโทรศัพท์ 09-1025-7984 #กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง “การเสริมสร้างอัตลักษณ์ต้นแบบความซื่อสัตย์ไม่คดโกง​”

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้อง​ประชุมสันต์ธรรมบำรุง ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยอาจารย์ ดร.กฤษฎา​ สุริยวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ คณะกรรมการผู้นำสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง “การเสริมสร้างอัตลักษณ์ต้นแบบความซื่อสัตย์ไม่คดโกง​” ให้กับนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 80 คน เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนัก ในตนเองของการเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ ไม่คดโกงในสาขาวิชาชีพ และสามารถ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยกิจกรรมได้รับเกียรติจาก คุณอรจิรา ธาราวิวัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ของคณะวิทยาการจัดการและการจัดกิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติระดมความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการอบรมในครั้งนี้ด้วย เป็นที่ประทับใจอย่างมาก # ความซื่อสัตย์ไม่คดโกง ในสาขาวิชาชีพ วจก. # MS​ คณะวิทยาการจัดการ...

กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง “การเสริมสร้างทักษะชีวิตการรู้เท่าทันสื่อ digital literacy​”

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้อง​ประชุมสันต์ธรรมบำรุง ชั้น​ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยอาจารย์ ดร.กฤษฎา​ สุริยวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการผู้นำสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง “การเสริมสร้างทักษะชีวิตการรู้ เท่าทันสื่อ digital literacy​” ให้กับนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 80 คน เพื่อให้นักศึกษาเกิดองค์ความรู้​ สามารถเป็น ผู้รู้เท่าทันสื่อ digital literacy และสามารถนำ ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้​ ได้รับเกียรติจากคุณปวริศร จิวานานนท์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ของคณะวิทยาการจัดการ ทำให้นักศึกษาเป็นผู้รู้ เท่าทันสื่อและไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน​ ในกิจกรรมนักศึกษายังได้ฝึกปฏิบัติระดมความคิดแลกเปลี่ยนผลิตหนังสั้นนำมาประกวดกันอีกด้วย​ เป็นที่ประทับใจอย่างมาก # Digital Literacy # MS​ คณะวิทยาการจัดการ...

จัดสัมมนา “เรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดทำบัญชีและภาษี”

21 ก.พ.2567 สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการจัดสัมมนา “เรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดทำบัญชีและภาษี” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ขอขอบคุณคุณอนงค์ พงษ์พิมพ์ ผู้จัดการ บริษัทอนงค์การบัญชี จำกัด ศิษย์เก่าสาขาการบัญชี ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบรางวัลเป็นกำลังใจให้นักศึกษาสาขาการบัญชี เรียนบัญชี มีงานทำ %...

กิจกรรมถอดบทเรียนผ่านกิจกรรมหนังสั้นรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อ

สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารจัดกิจกรรมถอดบทเรียนผ่านกิจกรรมหนังสั้นรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อ...

สัมมนา “PHOTOGRAPHER ถ่ายยังไงให้ PERFECT”

สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารจัดสัมมนาในหัวข้อ “PHOTOGRAPHER ถ่ายยังไงให้ PERFECT”...

“เส้นทางสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่@MS PBRU”

21 มิถุนายน 2566 ฝ่ายวิชาการฯ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ในห้วข้อ “เส้นทางสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่@MS PBRU” โดยเชิญศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากทุกสาขาวิชามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาการจัดการ...

คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “TFRS for NPAEs”

คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “TFRS for NPAEs”               อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เปิดอบรมหลักสูตร “TFRS for NPAEs” ภายใต้โครงการพัฒนาวิชาชีพบัญชี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี                การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทางความรู้ในวิชาชีพบัญชี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ ตำแหน่งนักบัญชีอาวุโส บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มาเป็นวิทยากรการบรรยายในหัวข้อภาพรวมทิศทางมาตรฐานรายงานทางการเงินไทย แนวทางการปรับปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน ลูกหนี้ TFRS 9 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน สินค้าคงเหลือ...

เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของการพัฒนาหลักสูตร Outcom Based Education (OBE)”

อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับ และเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของการพัฒนาหลักสูตร Outcom Based Education (OBE)”และแลกเปลี่ยนหลักสูตรสาขาวิชาร่วมกันระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และเข้าเยี่ยมชมสตูดิโอ LIVE STREAMING สตูดิโอนิเทศศาสตร์ สตูดิโอ Podcasts ซึ่งผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร และอาจารย์ประจำสาขาวิชา ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 25 ท่าน ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2566 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทาลัยราชภัฏเพชรบุรี...

ร่วมจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference on Cybernetics and Innovations (ICCI 2023) และการประกวดนวัตกรรม The 3rd International Exhibition of Inventions of Thailand 2023

วันที่ 29 -31 มีนาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ร่วมกับ IEEE System, Man and Cybernetics Chapter (Thailand) จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference on Cybernetics and Innovations (ICCI 2023) และการประกวดนวัตกรรม The 3rd International Exhibition of Inventions of Thailand 2023 ณ โรงแรมลองบีช อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ในการนี้ได้รับเกียรติ ผศ.ดร.รัชฎา คงคะจันทร์ อุปนายก สมาคมปัญญาประดิษฐประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติ kenote speakers 2 ท่าน ได้แก่.ผศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ...

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่: พลิกเกมส์ธุรกิจ คิดไอเดีย ยุคดิจิทัล

26.10.2565# ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.เพชรบุรี และแขนงวิชาการตลาดดิจิทัล ได้รับเกียรติจากคุณสหพัชร์ ชนะชัยสิทธิ์ เจ้าของ บจก.สหพัชร์ เทเลคอม & deemobile เป็นวิทยากรการสัมมนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่: พลิกเกมส์ธุรกิจ คิดไอเดีย ยุคดิจิทัล มีนักศึกษาจากคณะต่างๆสนใจเข้าร่วมฟังกว่า 120 คน กิจกรรมวันนี้ จัดในรูปแบบ onsite & online ดำเนินการโดย นักศึกษาสาขาการตลาดชั้นปีที่ 4 เพื่อประกอบการเรียนวิชาการสัมมาการตลาด...

สาขาการบัญชีจัดอบรมการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะให้มีสมรรรถนะสูง

วันที่ สาขาการบัญชีจัดอบรมการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะให้มีสมรรรถนะสูง สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพบัญชี : การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และรายงานของผู้สอบบัญชี อ.เกศินี ฉัตรอมรรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นวิทยากร...

จัดกิจกรรม “การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำแก่นักศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา”

วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำแก่นักศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา” เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะการเป็นผู้นำองค์กรและสามารถเขียนโครงการตามหลัก PDCA ของการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม การจัดกิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติระดมความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการอบรมในครั้งนี้ด้วย เป็นที่ประทับใจอย่างมาก...

“เด็กจัดการรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต”

วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “เด็กจัดการรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต” การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ประเสริฐ ศรีนวล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักในตนเองของส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีสุขภาวะทางจิตที่ดีและสมบูรณ์โดยมีการปรับตัวและมีการวางตัวให้เหมาะสมกับเพศตรงข้าม การจัดกิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติระดมความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการอบรมในครั้งนี้ด้วย เป็นที่ประทับใจอย่างมาก...

คณะวิทยาการจัดการ อบรมพัฒนาบุคลากร การสร้างสื่อด้วยกลยุทธ์การเรียนรู้แบบ Blended Learning เตรียมต้อนรับภาคการศึกษาใหม่

คณะวิทยาการจัดการ อบรมพัฒนาบุคลากร การสร้างสื่อด้วยกลยุทธ์การเรียนรู้แบบ Blended Learning เตรียมต้อนรับภาคการศึกษาใหม่    อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการ เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรมการพัฒนาเทคนิคการทำสื่อในรายวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้แบบ Blended Learning ให้กับคณาจารย์และบุคลากรในคณะเพื่อเตรียมรองรับการเปิดภาคการศึกษา 1/2565  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ                  สำหับการอบรมได้มีการแบ่งหัวข้อการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ 2 หัวข้อที่น่าสนใจ ประกอบด้วย กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้แบบ Blended Learning การศึกษาในยุคปกติวิถีใหม่ บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเทคนิคการทำสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้ บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...

จัดกิจกรรม “การเสริมสร้างอัตลักษณ์ต้นแบบความซื่อสัตย์ไม่คดโกง”

วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “การเสริมสร้างอัตลักษณ์ต้นแบบความซื่อสัตย์ไม่คดโกง” การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์มรรยาท​ ลิ้มโอฬารสุขสกุล (อ.โบว์)​อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการ มรภ.เพชรบุรีซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญด้านการเสริมสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพของการทำงานมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักในตนเองของการเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ไม่คดโกงในสาขาวิชาชีพ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ การจัดกิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติระดมความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการอบรมในครั้งนี้ด้วย เป็นที่ประทับใจอย่างมาก*********************************** คัดกรอง​ วัดอุณหภูมิ สวมแมสก์ เว้นระยะห่างป้องกันตามมาตรฐานการแพร่ระบาด​ COVID-19...

จัดกิจกรรม “การเสริมสร้างทักษะชีวิตการรู้เท่าทันสื่อ digital literacy”

จัดกิจกรรม “การเสริมสร้างทักษะชีวิตการรู้เท่าทันสื่อ digital literacy” วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “การเสริมสร้างทักษะชีวิตการรู้เท่าทันสื่อ digital literacy” การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์พิชาภพ บุญเลิศ (อ.โน๊ต)​ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (นิเทศศาสตร์)คณะวิทยาการจัดการ มรภ.เพชรบุรีซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญด้านการใช้สื่อใหม่และการรู้เท่าทันสื่อมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเกิดองค์ความรู้สามารถเป็นผู้รู้เท่าทันสื่อ digital literacy และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ การจัดกิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติระดมความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์จนได้ผลงานจากการอบรมในครั้งนี้ด้วย เป็นที่ประทับใจเป็นอย่างมาก*********************************** คัดกรอง​ วัดอุณหภูมิ สวมแมสก์ เว้นระยะห่างป้องกันตามมาตรฐานการแพร่ระบาด​ COVID-19...

สถาบันวิจัยฯ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอมรม หลักสูตร “เกณฑ์มาตรฐานจริยธรรมวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย” รุ่นที่ 2

สถาบันวิจัยฯ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอมรม หลักสูตร “เกณฑ์มาตรฐานจริยธรรมวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 16.30 น.โดยมีรายละเอียดดังนี้ กลุ่มเป้าหมาย1. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการลงทะเบียน**รับจำนวน 450 คน**2. บุคคลากรภายนอกและผู้ที่สนใจ (ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,500 บาท)** รับจำนวน 50 คน** เหมาะสำหรับ1. นักวิจัยสายวิชาการทุกคน2. บุคลากรสายสนับสนุนที่จะดำเนินการวิจัยสถาบันหรือประเภท R2R3. บุคคลทั่วไปที่สนใจ วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรร และคณะทำงานติดตามและประเมินผลทางวิชาการ โครงการจัดทำคู่มือมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) การอบรมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ลงทะเบียน ผ่านลิ้งค์ด้านล่าง...

จัดกิจกรรม”การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ MS – New Generation Entrepreneur.

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม”การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ MS – New Generation Entrepreneur. การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา นักศึกษาเกิดองค์ความรู้เรื่องการเป็นผู้ประกอบการสามารถเขียนแผนการตลาดเพื่อตอบโจทย์การตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันเป็นการตลาดของคนรุ่นใหม่ที่ต้องกล้าคิด กล้าลอง และกล้าทำ การจัดกิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในการเขียนแผนการตลาดแนวใหม่จนได้แผนการตลาดจากการอบรมในครั้งนี้ด้วยเป็นที่ประทับใจเป็นอย่างมาก คัดกรอง​ วัดอุณหภูมิ สวมแมสก์ เว้นระยะห่างป้องกันตามมาตรฐานการแพร่ระบาด​ COVID-19...

จัดกิจกรรม “การสืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชรสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์” ปีที่ 3

วันเสาร์ ที่ 9 เมษายน 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “การสืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชรสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์” ปีที่ 3 การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์จตุพร บุญประเสริฐ ศิลปินกลุ่มสกุลช่างเมืองเพชรและผู้เชี่ยวชาญงานปูนปั้นเมืองเพชรมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเกิดองค์ความรู้สามารถสืบสานศิลปวัฒนธรรมสกุลช่างเมืองเพชรและยังสามารถใช้ศาสตร์ทางด้านการจัดการมาต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับสู่เชิงพาณิชย์สร้างรายได้และเปิดช่องทางใหม่ๆให้กับการสร้างสรรค์งานสกุลช่างเมืองเพชรให้คงอยู่คู่กับจังหวัดเพชรบุรีสืบต่อไป การจัดกิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในการสร้างงานปูนปั้นจนได้ผลงานจากการอบรมในครั้งนี้ด้วย เป็นที่ประทับใจเป็นอย่างมาก*********************************** คัดกรอง​ วัดอุณหภูมิ สวมแมสก์ เว้นระยะห่างป้องกันตามมาตรฐานการแพร่ระบาด​ COVID-19...

มรภ.เพชรบุรีขยายเครือข่ายวิศวกรสังคม นำนักศึกษาเข้ารับการอบรมการเสริมสร้าง “ทักษะ Soft Skill”

  เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิศวกรสังคม และให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติเครื่องมือของวิศวกรสังคมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของคณะที่ได้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง “ทักษะ Soft Skill” ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ให้กับนักศึกษาคณะต่างๆ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา         สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการให้การศึกษาสร้างผู้เรียนให้สมบูรณ์พร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่ดีและมั่นคง มีอาชีพ มีงานทำและเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อบูรณาการและถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาด้วยกันและชุมชน อีกทั้งยังเชื่อมโยงการพัฒนาให้นักศึกษามีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ เข้าใจและเข้าถึงการพัฒนาที่เริ่มจากตัวนักศึกษาลงไปสู่ชุมชนด้วยการเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ผ่านการทำงานระหว่างรุ่นสู่รุ่นสู่ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในวิศวกรสังคม กล้าคิด กล้าแสดงออก มีจิตอาสาและทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างเครือข่ายวิศวกร บูรณาการทำงานร่วมกัน มีทัศนคติที่ดี และเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และยังเป็นการขยายเครือข่ายวิศวกรสังคมทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนทบทวนต่อยอดเครื่องมือและกระบวนการวิศวกรสังคม # กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี...

เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี / ทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร”

กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   ·  เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี / ทุกคณะ เข้าร่วมกิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร” ผ่านโปรแกรมออนไลน์ zoom เข้าร่วมกิจกรรมใน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 12.30-16.30 น. รับจํานวนจํากัด 500 คนเท่านั้น การแต่งกาย : ชุดสุภาพ เสื้อคอปก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและรับลิงค์เข้าห้องอบรมได้ที่ https://dsd.pbru.ac.th/index.php/safe-driving/ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ http://pbruact.pbru.ac.th/pbruact/...

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน google meet

คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน google meet สำหรับผู้สอนในการสอนออนไลน์ ให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีอาจารย์ ดร.วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม อาจารย์ ดร.อัตภาพ มณีเติม อาจารย์ตวงสิทธิ์ สนขำ อาจารย์ธิดารัตน์ ปิ่นทอง และอาจารย์สุธาสินี อัมพิลาศรัย เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ให้กับอาจารย์ผู้เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2563 ณ คณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563#รายงานโดย กลุ่มสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อัลบั้ม...

โครงการสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม จังหวัดเพชรบุรี

พฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม จังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี มาให้นโยบาย และแนวคิดในการสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่นางวาสนา ไขว้พันธุ์ ห้วหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรบรรยาย แนวคิดในการจัดโครงการสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณ์ OTOP และชมชนท่องเที่ยวมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นตลอดทั่งฝึกนักศึกษาให้มีประสบการณ์ด้านการตลาดและมีรายได้เสริม รวมถึงแก้ไขปัญหาการว่างงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยนำกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP จังหวัดเพชรบุรี มานำเสนอผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อัลบั้ม...

โครงการสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาการจัดการร่วมกับพัฒนาชุมชน จังหวัดประจวบ จัดโครงการสร้างนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อัลบั้ม...

ทีมวิทยากรคณะวิทยาการจัดการได้บรรยายและทำกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการรุ่นใหม่

วันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2562 ทีมวิทยากรคณะวิทยาการจัดการได้บรรยายและทำกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศน์ (IT) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 140 คน นำโดยโดยอาจารย์ ดร.ชยนันท์ จงเจริญชัยสกุล อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย อ.ประสิทธิ์พร เก่งทอง และ อ.รัญชิดา กุฎีศรี ให้ความรู้ในการเริ่มต้นการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา และได้ลงมือปฏิบัติเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้นและให้นักศึกษาออกมานำเสนอจนครบ 10 กลุ่ม นักศึกษาตั้งใจและให้ความสนใจในกิจกรรมเป็นอย่างดี ทีมวิทยากรก็ปลื้มใจและเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญเป็นอย่างมาก อัลบั้ม...

อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี✌️✌️ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชาการบัญชี วันที่ 23-24 ธ.ค. 62 อัลบั้ม...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เตรียมพัฒนาระบบการสอนด้วยกลยุทธ์การ Active Learning

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เตรียมพัฒนาระบบการสอนด้วยกลยุทธ์การ Active Learningผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิด และกล่าวให้โอวาทการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผู้สอนยุค Thailand 4.0 ด้วยกลยุทธ์การสอนแบบ Active Learning และการจัดทำรายวิชาออนไลน์ หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาชีพครูและวิชาเอก” ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์จากทั้ง 8 คณะ เข้าร่วมสัมมนา การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผู้สอนยุค Thailand 4.0 ด้วยกลยุทธ์การสอนแบบ Active Learning และการจัดทำรายวิชาออนไลน์ หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาชีพครูและวิชาเอก” ถือเป็นกลไกที่สำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การพัฒนาผู้สอนในยุค Thailand 4.0 นั่นคือการศึกษายุคพัฒนาผลิตผลให้มีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างผู้เรียนให้มีสมรรถนะเป็นที่ต้องการ รวมถึงสนับสนุนการสร้างความคิดให้มีนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ในสถานศึกษา เพื่อสามารถนำมาพัฒนารูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน ส่งเสริมความคิดให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ นอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนวิธีการสอนระหว่างคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแล้ว ยังมีการฝึกปฏิบัติแบบ...