MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 อย่างอบอุ่น

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 อาจารย์ ดร.วิวิศน์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดงาน และให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ ภายใต้กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปี 2567 โดยมีรองคณบดี คณาจารย์ประจำสาขา ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมสันต์ธรรมบำรุง ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย การบรรยาย “เรียนอย่างไรในรั้วมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ” โดย อาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา การบรรยาย “การปรับตัวให้เข้ากับสังคมการเรียนการสอนกับกิจกรรม และการทำงานจริง” โดยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ การบรรยาย “กฎระเบียบและความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา” โดย อาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรร และกิจกรรมนักศึกษาใหม่พบคณาจารย์ประจำสาขาและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นเรียนของสาขาต่างๆ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี