MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประกอบไปด้วย แขนงวิชาการจัดการ แขนงวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ แขนงวิชากาารตลาดดิจิทัล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐประภา นุ่มเมือง ประธานสาขาหลักสูตรบริหารธุระกิจพร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 รูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม 1832 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีอาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประเมินคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.นาฏอนงค์ นามบุดดี ประธานกรรมการ ผศ.ดร.กมลาลักษณ์ นวมสำลี กรรมการ นางสาวน้ำฝน บุญรอด กรรมการและเลขานุการ

ซึ่งการตรวจประเมินในครั้งนี้ผลการประเมิน คะแนนการประเมินอยู่ในลำดับ 3