ประกันคุณภาพ

14 posts

ข่าวประกันคุณภาพ quality assurance

คณะวิทยาการจัดการ ผ่านการประเมิณคุณภาพการศึกษาในระดับดีมาก ประจำปี 2564

คณะวิทยาการจัดการ ผ่านการประเมิณคุณภาพการศึกษาในระดับดีมาก ประจำปี 2564 9 สิงหาคม2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปี 2565 โดยมีกรรมการประเมินคุณภาพ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย เป็นประธานคณะกรรมการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร เป็นรองประธานกรรมการ ,อาจารย์กรกรต เจริญผล เป็นกรรมการ, นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ เป็นกรรมการและเลขานุการ และนางสาวชลธิพาสุขดี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มีผลการประเมินคุณภาพตนเองอยู่ในระดับดีมาก โดยสรุปคะแนนตามหมวดย่อยมีคะแนนเฉลี่ย 4.91 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมากจาก 5 มาตรฐานตัวชี้วัด คือ มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน, มาตรฐานที่ 2 […]

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) เข้ารับการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (M.B.A.) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 >>>>>วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมตรวจประเมิน คือ อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ , อาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ , ผศ.ดร.ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา >>>>>>อาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กล่าวต้อนรับและแนะนำคณาจารย์ประจำหลักสูตร รายงานผลการกํากับมาตรฐานตามกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตร การศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และตามเกณฑ์สู่การพัฒนาที่เป็นเลิศ (Criterion 1 […]

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 >>>>>วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีคณาจารย์ประจำสาขาเข้าร่วมตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐธัญ พงษ์พานิช ประธานสาขา กล่าวต้อนรับและแนะนำคณาจารย์ประจำหลักสูตร และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ >>>>>>การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์การประเมินหลักสูตรในรูปแบบ AUN-QA โดยวิธีการออนไซต์และ ออนไลน์ ผ่าน ZOOM >>>>>>สำหรับการประเมินครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพล นววง์เสถียร ประธานกรรมการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลาลักษณ์ นวมสำลี กรรมการและเลขานุการ, นางสาวน้ำฝน แสงอรุณ ผู้ช่วยเลขานุการ >>>>>>ผลสรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์สู่การพัฒนาที่เป็นเลิศหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี […]

สูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 >>>>>วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีคณาจารย์ประจำสาขาเข้าร่วมตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐประภา นุมเมือง ประธานสาขา กล่าวต้อนรับและแนะนำคณาจารย์ประจำหลักสูตร และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ >>>>>>การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์การประเมินหลักสูตรในรูปแบบ AUN-QA โดยวิธีการออนไซต์และ ออนไลน์ ผ่าน ZOOM >>>>>>สำหรับการประเมินครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 3 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.นาฏอนงค์ นามบุดดี ประธานกรรมการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์ กรรมการและเลขานุการ, อาจารย์วัชระ เย็นเปรม ผู้ช่วยเลขานุการ >>>>>>ผลสรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน […]

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 >>>>>วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีคณาจารย์ประจำสาขาเข้าร่วมตรวจประเมิน อาจารย์ ธิดารัตน์ ปิ่นทอง ประธานสาขา กล่าวต้อนรับและแนะนำคณาจารย์ประจำหลักสูตร และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ >>>>>>การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์การประเมินหลักสูตรในรูปแบบ AUN-QA โดยวิธีการออนไซต์และ ออนไลน์ ผ่าน ZOOM >>>>>>สำหรับการประเมินครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 3 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ผุสดี บุญรอด ประธานกรรมการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต สุดตา กรรมการและเลขานุการ, อาจารย์ ดร.พีรศุษย์ บุญมาธรรม ผู้ช่วยเลขานุการ >>>>>>ผลสรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์สู่การพัฒนาที่เป็นเลิศหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต […]

สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์

21 มิถุนายน 2566 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ โดยมี อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา หลังจากนั้นคะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร ตรวจหลักฐานอ้างอิงผ่านระบบอิเล็กโทรนิกส์ ประะธานหลักสูตรตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมิน สุดท้ายประธานหลักสูตรและคณาจารย์รับฟังสรุปผลการตรวจประเมินด้วยวาจาจากคณะกรรมการประเมิน