ประกันคุณภาพ

14 posts

ข่าวประกันคุณภาพ quality assurance

ประชุมกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ประชุมกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา PBRU QF 1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ประชุมกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต โดยมี อ.ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดประชุม ผศ.ณัฐประภา นุ่มเมือง ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยกรรมการจากภายใน อาจารย์ประจำสาขา ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และผู้แทนบัณฑิต เพื่อพิจารณากำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเตรียมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ทางระบบ Online ผ่านระบบ Zoom

ประชุมกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร ประชุมกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต โดยมี อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดประชุม อ.ดร.เมธาวิน สาระยาน ประธานสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยกรรมการจากภายในและภายนอก เพื่อพิจารณากำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเตรียมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ทางระบบ Online ผ่านระบบ Zoom

คณะวิทยาการจัดการ ผ่านการประเมิณคุณภาพการศึกษาในระดับดีมาก ประจำปี 2564

คณะวิทยาการจัดการ ผ่านการประเมิณคุณภาพการศึกษาในระดับดีมาก ประจำปี 2564 16 สิงหาคม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปี 2564 โดยมีกรรมการประเมินคุณภาพ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.โองการ วณิชาชีวะ เป็นประธานคณะกรรมการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ กำมณี เป็นรองประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร เป็นกรรมการ, อาจารย์ภาคย์ พราหมณ์แก้ว เป็นกรรมการและเลขานุการ และนายณัฐพล อาบสีนาค เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินคุณภาพตนเองอยู่ในระดับดีมาก ส่วนคณะกรรมการมีผลการประเมินคุณภาพโดยภาพรวมของคณะตามองค์ประกอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยู่ในระดับดีมากเช่นเดียวกัน โดยสรุปคะแนนตามหมวดย่อยมีคะแนนเฉลี่ย 4.83 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมากจาก 5 มาตรฐานตัวชี้วัด คือ มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน, […]

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

[ ] วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) – [ ] คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย ผศ.ดร.สุมาลี รามนัฐ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.พนัชกร สิมะขจรบุญ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ ผศ.ดร.วิภาวิณี เผือกบัวขาว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กรรมการและเลขานุการ – [ ] โดยมีอาจารย์เข้าร่วมการประเมิน 3 ท่าน คือ อ.ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ ประธานหลักสูตร, ผศ.ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์, ผศ.ดร.ไพโรจน์ ปิยวงศ์วัฒนา

หลักสูตรบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ, แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์, แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล มรภ.เพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2565

หลักสูตรบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ, แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์, แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล มรภ.เพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2565 >>>>>วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ, แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์, แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผศ.ณัฐประภา นุ่มเมือง ประธานสาขาและคณาจารย์ประจำสาขา เข้ารับการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยใช้เกณฑ์การประเมินหลักสูตรในรูปแบบ AUN-QA โดยวิธีการออนไลน์ ผ่าน ZOOM

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล มรภ.เพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2565

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล มรภ.เพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2565 >>>>>วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์ธิดารัตน์ ปิ่นทอง ประธานสาขาและคณาจารย์ประจำสาขา เข้ารับการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยใช้เกณฑ์การประเมินหลักสูตรในรูปแบบ AUN-QA โดยวิธีการออนไลน์ ผ่าน ZOOM >>>>>>สำหรับการประเมินครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนัชกร สิมะขจรบุญ ประธานกรรมการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย กรรมการ, นายนัฐพล อาบศินาค กรรมการและเลขานุการ ทางด้านผลการประเมินของหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ