MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) เข้ารับการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (M.B.A.) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

>>>>>วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมตรวจประเมิน คือ อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ , อาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ , ผศ.ดร.ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา

>>>>>>อาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กล่าวต้อนรับและแนะนำคณาจารย์ประจำหลักสูตร รายงานผลการกํากับมาตรฐานตามกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตร การศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และตามเกณฑ์สู่การพัฒนาที่เป็นเลิศ (Criterion 1 – 8 จํานวน 53 เกณฑ์ย่อย) และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ

>>>>>>หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (M.B.A.) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาที่มีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่กําหนด ตลอดจนมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตร อีกทั้งเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและประเมินผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องตามพันธกิจของหลักสูตร ตามระดับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้และทักษะในอนาคตที่ตลาดแรงงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน

>>>>>>การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์การประเมินหลักสูตรในรูปแบบ AUN-QA โดยวิธีการออนไซต์และ ออนไลน์ ผ่าน ZOOM

>>>>>>สำหรับการประเมินครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 3 ท่าน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล ประธานกรรมการ, อาจารย์ ดร.จุติพร อินทะนิน กรรมการและเลขานุการ, นายณัฐพล อาบสีนาค ผู้ช่วยเลขานุการ

>>>>>>การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์สู่การพัฒนาที่เป็นเลิศ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (M.B.A.) เป็นแนวทางให้หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น