MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566

>>>>>วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา โดย อาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

>>>>>ช่วงเช้าเป็นการอบบรมในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการและความรู้เรื่องกฏหมาย PDPA ที่ควรระวังระหว่างฝึกงาน โดยคุณเอกนฤน พงษ์เชี่ยวบุญ

>>>>>ช่วงบ่ายชี้แจงรายละเอียดระเบียบหลักเกณฑ์การประเมินการทำคู่มือและรายงานผลการฝึกงาน ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยอาจารย์คงขวัญ ศรีสอาด คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา และชี้แจงรายละเอียดระเบียบหลักเกณฑ์การประเมินการทำคู่มือและรายงานผลการฝึกงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยอาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา