สหกิจศึกษา-ฝึกงาน

7 posts

ข่าวสหกิจศึกษา-ฝึกงาน

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565

>>>>>>>วันที่ 30 มกราคม 2563 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา โดย อาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 >>>>>>>>ช่วงเช้าเป็นการอบบรมในหัวข้อ ทำอย่างไรให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาประสบความสำเร็จ วิทยากรโดย ดร.นริศ เกิดวิมาหลวง >>>>>>>ช่วงบ่ายแยกกลุ่ม อาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย ชีแจงกระบวนการฝึกงาน ระเบียบการฝึกงาน ให้คำแนะนำการทำคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้อง 1821 <<<<<อาจารย์ ดร.นัฐอร มหาทำนุโชคให้คำแนะนำกระบวนการฝึกสหกิจศึกษา กลุ่มนักศึกษาที่ฝึกสหกิจ ณ ห้อง 1832

ชี้แจงรายละเอียดให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 อาจารย์สุธาสินี อัมพิลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ชีแจงรายละเอียดให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 1 อัลบั้ม

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาจัดประชุมเพื่อหาแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

วันที่ 19 มีนาคม 2562 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาจัดประชุมเพื่อหาแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณารูปแบบ วิธีการ รวมไปถึงเกณฑ์การวัดและการประเมินผลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อัลบั้ม

ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้โอวาทนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562

พุธที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 1 ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้โอวาทนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 อาจารย์สุธาสินี อัมพิลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ชีแจงกระบวนการฝึกงาน ระเบียบการฝึกงาน อาจารย์ประสิทธิ์พร เก่งทอง ให้คำแนะนำการทำคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาจารย์ตวงสิทธิ์ สนขำ ให้คำแนะนำกระบวนการฝึกสหกิจศึกษา กลุ่มนักศึกษาที่ฝึกสหกิจช่วงบ่าย คุณอาทิตย์ สมศักดิ์ วิทยากร ให้ความรู้และแนะนำวิธีการสมัครงาน อัลบั้ม

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

พุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้โอวาสแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา และเปิดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในหัวข้อ “เขียนเรซูเม่ให้ปัง…จบใหม่ยังไงก็ได้งาน” เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงานอย่างมืออาชีพ รู้ว่า HR พิจารณาผู้สมัครจากอะไร เขียนเรซูเม่แบบไหนให้โดนใจ HR จนถูกเรียกเข้าสัมภาษณ์ และWorkshop วิธีการเขียนเรซูเม่ออนไลน์แต่ละขั้นตอน วิทยากร โดยคุณกัญญาณัฐ ท่าเหล็กเจริญ จาก JOBTOPGUN อัลบั้ม