สหกิจศึกษา-ฝึกงาน

11 posts

ข่าวสหกิจศึกษา-ฝึกงาน

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2566

วันที่4 ธันวาคม 2566 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการปฐมนิเทศในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกภาคเช้า เป็นการรับฟังการบรรยาย เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการสำหรับนักศึกษาฝึกงาน วิทยากรโดยคุณมิ่งพร กนกกิจเจริญพร ที่ปรึกษางานบุคคล บริษัทโอฬารชอคค์ จำกัด ช่วงที่สองภาคบ่าย ฟังการบรรยาย เรื่อง ร”ะเบียบและหลักเกณฑ์การฝึกงาน” วิทยากรโดย อ.ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566

>>>>>วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา โดย อาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี >>>>>ช่วงเช้าเป็นการอบบรมในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการและความรู้เรื่องกฏหมาย PDPA ที่ควรระวังระหว่างฝึกงาน โดยคุณเอกนฤน พงษ์เชี่ยวบุญ >>>>>ช่วงบ่ายชี้แจงรายละเอียดระเบียบหลักเกณฑ์การประเมินการทำคู่มือและรายงานผลการฝึกงาน ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยอาจารย์คงขวัญ ศรีสอาด คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา และชี้แจงรายละเอียดระเบียบหลักเกณฑ์การประเมินการทำคู่มือและรายงานผลการฝึกงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาโดยอาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2565

[] จันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 อาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพาลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ [] 09.00-10.00 รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “ทัศนคติและแนวการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบัณ ” โดยคุณปนัดดา เจริญจิตมั่น ประธานกรรมการบริษัท เจ ซี เจ พลาส จำกัด [] 10.00-11.00 ชี้แจงการดำเนินการเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงาน โดย อาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพาลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา [] 11.00-11.30 รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การแนะแนวอาชีพ สู่การเป็นที่ปรึกษาการเงินแบบครบวงจร” โดยคุณพรพรรณ ประมงกิจ ผู้บริหารส่วนสรรหา และพัฒนาตัวแทนและที่ปรึกษาการเงิน บมจ […]

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565

>>>>>>>วันที่ 30 มกราคม 2563 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา โดย อาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 >>>>>>>>ช่วงเช้าเป็นการอบบรมในหัวข้อ ทำอย่างไรให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาประสบความสำเร็จ วิทยากรโดย ดร.นริศ เกิดวิมาหลวง >>>>>>>ช่วงบ่ายแยกกลุ่ม อาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย ชีแจงกระบวนการฝึกงาน ระเบียบการฝึกงาน ให้คำแนะนำการทำคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้อง 1821 <<<<<อาจารย์ ดร.นัฐอร มหาทำนุโชคให้คำแนะนำกระบวนการฝึกสหกิจศึกษา กลุ่มนักศึกษาที่ฝึกสหกิจ ณ ห้อง 1832

ชี้แจงรายละเอียดให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 อาจารย์สุธาสินี อัมพิลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ชีแจงรายละเอียดให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 1 อัลบั้ม