MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2566

วันที่4 ธันวาคม 2566 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการปฐมนิเทศในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง

ช่วงแรกภาคเช้า เป็นการรับฟังการบรรยาย เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการสำหรับนักศึกษาฝึกงาน วิทยากรโดยคุณมิ่งพร กนกกิจเจริญพร ที่ปรึกษางานบุคคล บริษัทโอฬารชอคค์ จำกัด

ช่วงที่สองภาคบ่าย ฟังการบรรยาย เรื่อง ร”ะเบียบและหลักเกณฑ์การฝึกงาน” วิทยากรโดย อ.ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ