MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดเพรียง ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน และแจกทาน ไอติม 1 ถัง สนับสนุนโดย ผศ.ภาวนา อังกินันท์ ณ วัดเพรียง ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสืบสานและดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาสืบไป