กิจกรรมนักศึกษา

38 posts

สืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2566

สืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2566 เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการ“สืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2566” ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยการถวายเทียนพรรษา เพื่อนำไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้คงอยู่ โดยมีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในด้านศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม

คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปฐมนิเทศ นศ. ปี 66

คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปฐมนิเทศ นศ. ปี 66 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกันต้อนรับอย่างอบอุ่น วันที่ 30 มิถุนายน 2566 คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ มรภ.เพชรบุรี เวลา 09.00 น. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานปฐมนิเทศและให้โอวาทแก่นักศึกษา ปี 2566 โดยมีรองคณบดี คณาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการ ร่วมต้อนรับนักศึกษา อย่างอบอุ่น ในงานประกอบด้วย 3 ช่วงการบรรยาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจต่อบทบาทหน้าของนักศึกษา ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 หัวข้อ : “เรียนอย่างไรในรั้วมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ และรายละเอียดหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ บรรยายโดย อ.ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา ช่วงที่ […]

กิจกรรม “จิตอาสาน้องใหม่คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2566”

กิจกรรม “จิตอาสาน้องใหม่คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2566” วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ บริเวณพื้นที่โดยรอบของอาคาร 18 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ################################ ช่วงบ่าย วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “จิตอาสาน้องใหม่คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2566”ขึ้นมา โดยมี อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงค์ รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์พร เก่งทอง อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าร่วมเปิดงาน วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการเป็นผู้ ที่มีความเสียสละ มีจิตอาสาคอยช่วยเหลือผู้อื่น และเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างสาขาวิชาต่างๆในการร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคณะต่อไป

กิจกรรม “เด็กจัดการรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต”

23 มิถุนายน 2566 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรม “เด็กจัดการรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต” ได้รับเกียรติจาก คุณมนวณี ชูภู่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ คุณกุลรัตน์ เนียมสนิท นักวิชาการสาธารณสุข มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักในตนเองของการส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีสุขภาวะทางจิตที่ดีและสมบูรณ์โดยมีการปรับตัวและมีการวางตัวให้เหมาะสมกับเพศตรงข้าม ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 1

หลักสูตรบัญชีจัดปฐมนิเทศและอบรมปรับพื้นฐานความรู้บัญชีเบื้องต้นแก่นักศึกษาใหม่ ปี 66

22 มิ.ย. 66 หลักสูตรบัญชีจัดปฐมนิเทศและอบรมปรับพื้นฐานความรู้บัญชีเบื้องต้นแก่นักศึกษาใหม่ ปี 66