กิจกรรมนักศึกษา

31 posts

จัดกิจกรรม​ ”จิตอาสา​น้อมรำลึกถึงพ่อ”

วันนี้​ 12​ ตุลาคม​ 2565​ เวลา​ 13.00​ น.ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา​คณะวิทยาการจัดการ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดกิจกรรม​ “จิตอาสา​น้อมรำลึกถึงพ่อ”เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต​พระบาทสมเด็จพระบรมชน​กา​ธิเบศรมหา​ภูมิพล​อดุลยเดช​มหาราช​ บรมนาถ​บพิตร………………………การจัดกิจกรรมมีอาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่ามคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับนักศึกษาที่มีหัวใจจิตอาสาในการช่วยกันทำความสะอาดบริเวณรอบอาคาร 18 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาการตลาด

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาการตลาดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด้านความสามารถทางการแข่งขันและความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ในงาน UBI Pitching Day 2022 จัดโดยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ณ มจธ.บางขุนเทียน ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565

กิจกรรม”ยุวเกษตรพอเพียงคณะวิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านหนองพลับ”

การดำเนินกิจกรรม”ยุวเกษตรพอเพียงคณะวิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านหนองพลับ” ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กิจกรรม วันที่ 30 -​31 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาพร้อมด้วยนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อปลูกจิตอาสาทำประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม สามารถฝึกทักษะและประสบการณ์ด้านการเกษตร ภายใต้โครงการหลัก “การสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” โดยดำเนินกิจกรรม จัดทำและปรับปรุงแปลงเกษตรพืชผักสวนครัว ปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงเห็ด และ จัดทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียน บ้านหนองพลับ ตำบลหนองพลับ อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันแรกของการทำงานเป็นการเปิดกิจกรรมดีๆพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องวิศวกรสังคมให้กับทางคณะครูและนักศึกษาได้ทราบถึงการทำงานในรูปแบบของวิศวกรสังคม เครื่องมือของวิศวกรสังคมและการดำเนินงานตาม Timeline พัฒนาการ และ Timeline กระบวนการ ตามที่ได้วางแผนไว้โดยวันแรกเป็นการจัดทำและเตรียมแปลงเกษตรเพื่อปลูกผักสวนครัวเพื่อเป็นอาหารกลางวัลให้กับน้องๆนักเรียน จำนวน 12 แปลง และได้ปรับปรุง โรงเลี้ยงเห็ดให้ได้มาตรฐานในการเพาะเลี้ยง โวันที่สองของการจัดกิจกรรมในช่วงเช้า เป็นการลงดินเพื่อเตรียมแปลงผักสวนครัวเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับน้องๆ นักเรียน จำนวน 12 แปลง และในช่วงบ่ายได้มีการหว่านเมล็ดพันธุ์​ผักชนิดต่างๆและนำฟางมาคลุมดินเพื่อให้พืชผักเจริญงอกงาม และได้ทำการปรับปรุงโรงเลี้ยงเห็ดให้ได้มาตรฐานในการเพาะเลี้ยงเพื่อบริโภคและส่วนที่เหลือจะได้นำมาจัดจำหน่ายต่อไปวันนี้นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ได้ร่วมมือร่วมใจกันจนประสบความสำเร็จตามแผน ที่ได้ตั้งใจไว้ตาม Timeline เครื่องมือวิศกรสังคมกิจกรรมประสบความสำเร็จได้ต้องขอขอบคุณขอบคุณคณบดีคณะวิทยาการจัดการที่ได้ช่วยให้แนวคิดและคอยช่วยเหลือสนับสนุนในกิจกรรมขอบคุณคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการทุกคนที่ได้เสียสละมีจิตอาสาในการร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพลับ […]

จัดกิจกรรม “จิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อคณะวิทยาการจัดการ”

ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “จิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อคณะวิทยาการจัดการ” เช้าวันนี้ 27 กรกฎาคม 2565ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม”จิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ” เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา70 พรรษา โดยมี อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่ามคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับนักศึกษาที่มีหัวใจจิตอาสาในการช่วยกันทำความสะอาดบริเวณรอบอาคาร 18 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเพื่อถวาย ณ วัดไสกระดาน

11 กรกฎาคม 2565ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรพร้อมด้วยนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเพื่อถวาย ณ วัดไสกระดาน ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีที่มีการสืบทอดกันมา คือ เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 บรรดาภิกษุ สามเณรต้องจำพรรษาในวัดหรือสถานที่ ที่กำหนดตลอดระยะเวลา 3 เดือน มิให้ไปค้างแรมที่อื่นๆ ระหว่างการจำพรรษาของพระภิกษุ สามเณร จะมีการสวดมนต์ทำวัตร เช้า-เย็น จึงจำเป็นที่จะต้องใช้เทียนจุดเพื่อบูชาให้ตลอดพรรษา คณะวิทยาการจัดการจึงเห็นความสำคัญในการสืบทอดประเพณีที่ดีงามนี้ให้คงอยู่กับชุมชนและสังคมตลอดไป#​ MS.PBRU # สโมสรนักศึกษา 2565 ครอบครัววิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปฐมนิเทศ นศ. ปี 65

คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปฐมนิเทศ นศ. ปี 65 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกันต้อนรับอย่างอบอุ่นวันที่ 8 กรกฎาคม คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 ณ ห้องเธียร์เตอร์นิเทศศาสตร์ ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มรภ.เพชรบุรีเวลา 9.00 น. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อ.ดร.วิวิศน์ สุขแสงอร่าม เป็นประธานในพิธีเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ปี2565 โดยมีรองคณบดี คณาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการ ร่วมต้อนรับนักศึกษา อย่างอบอุ่นในงานประกอบด้วย 4 ช่วงการบรรยาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจต่อบทบาทหน้าของนักศึกษา ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 หัวข้อ : เรียนอย่างไรในรั้วมหาวิทยาลัย และรายละเอียดหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ บรรยายโดย อ.ดร.วัชร เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา ช่วงที่ 2 หัวข้อ : กฎระเบียบและความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา […]