MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

กิจกรรม​การประกวดนักศึกษาต้นแบบคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ​ มรภ.เพชรบุรี

จัดกิจกรรม​การประกวดนักศึกษาต้นแบบ

คณะวิทยาการจัดการ

MR.SMART MS 2023 & MISS SMART MS 2023 & LGBTQ+ SMART MS 2023

…………………………………..

✴️เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566

ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 2 ชั้น 8

คณะวิทยาการจัดการฝ่ายกิจการนักศึกษา

ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรม การประกวดนักศึกษาต้นแบบคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี

การศึกษา 2566 (SMART MS 2023)

โดยมี อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน

ในการเปิดงาน และมีอาจารย์ ดร.กฤษฎา

สุริยวงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์พร เก่งทอง และอาจารย์นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์ เป็นผู้ดูแลการจัดกิจกรรม​

** ผลการประกวด​

* MR.SMART MS 2023

ได้แก่​ นายกฤษฎา นิลเถื่อน

นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร

* MISS SMART MS 2023

ได้แก่​ นางสาวนันท์นภัส ทับซ้อน

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี

* LGBTQ+ SMART MS 2023

ได้แก่ นายชญานันท์ มากประเสริฐ

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

* POPULAR VOTE SMART MS 2023 ได้แก่ นางสาวกฤติยา คลังเจริญ

นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร

✴️ สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรม

ที่ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก มีความเป็นผู้นำ มีบุคลิกภาพที่ดีตามอัตลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ และสามารถเป็นตัวแทนในกาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะวิทยาการจัดการได้เป็นอย่างดี

#​ MS.PBRU

# SMART​ MS​ 2023