MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2566

วันที่ 10 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา นำโดยอาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ และสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความพร้อมสู่การทำงานในอนาคต ภายใต้กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย

1. กิจกรรม Workshop การสร้างเรซูเม่ และแนะนำการสมัครงานออนไลน์ โดยบริษัท ซุปเปอร์ เรซูเม่ จำกัด

2. การประชาสัมพันธ์รับสมัครงานของบริษัท CP ALL จำกัด มหาชน

3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแนวทางการจบการศึกษา

4.กิจกรรมการศึกษาข้อมูลจากสถานประกอบการที่นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปปรับใช้กับหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการให้มีความทันสมัยสอดรับกับความต้องการของธุรกิจในปัจจุบัน