MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

“เด็กจัดการรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต”

วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565
✴️ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม
🥰🥰 “เด็กจัดการรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต” 🥰🥰
🎊 การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ประเสริฐ ศรีนวล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา
✴️ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักในตนเองของส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีสุขภาวะทางจิตที่ดีและสมบูรณ์โดยมีการปรับตัวและมีการวางตัวให้เหมาะสมกับเพศตรงข้าม
🥰 การจัดกิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติระดมความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการอบรมในครั้งนี้ด้วย เป็นที่ประทับใจอย่างมาก