MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

จัดกิจกรรม “การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำแก่นักศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา”

วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2565
✴️ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
จัดกิจกรรม “การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำแก่นักศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา”
✴️ เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะการเป็นผู้นำองค์กรและสามารถเขียนโครงการตามหลัก PDCA ของการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
🥰 การจัดกิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติระดมความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการอบรมในครั้งนี้ด้วย เป็นที่ประทับใจอย่างมาก