MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ประชุมปรับหลักสูตร “บริหารธุรกิจบัณฑิต”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประชุมปรับหลักสูตร “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ให้จบเร็วขึ้น

วันที่ 22 เมษายน 2567 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐประภา นุ่มเมือง ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และคณาจารย์ประจำสาขา ร่วมดำเนินการประชุมปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) ณ ห้องประชุม 1832 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดยการประชุมในครั้งนี้มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์การเรียนรู้ โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาและแผนการเรียน หลักสูตรนี้ส่งผลให้นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้เร็วขึ้น จาก 4 ปีเหลือเพียง 3 ปี

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (TQF) และเพื่อให้การการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี