MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

หลักสูตรบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ, แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์, แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล มรภ.เพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2565

หลักสูตรบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ, แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์, แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล มรภ.เพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2565

>>>>>วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ, แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์, แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผศ.ณัฐประภา นุ่มเมือง ประธานสาขาและคณาจารย์ประจำสาขา เข้ารับการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยใช้เกณฑ์การประเมินหลักสูตรในรูปแบบ AUN-QA โดยวิธีการออนไลน์ ผ่าน ZOOM