MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเพื่อถวาย ณ วัดไสกระดาน

11 กรกฎาคม 2565ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรพร้อมด้วยนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเพื่อถวาย ณ วัดไสกระดาน ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 🎊🎊🎊✴️

เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีที่มีการสืบทอดกันมา คือ เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 บรรดาภิกษุ สามเณรต้องจำพรรษาในวัดหรือสถานที่ ที่กำหนดตลอดระยะเวลา 3 เดือน มิให้ไปค้างแรมที่อื่นๆ ระหว่างการจำพรรษาของพระภิกษุ สามเณร จะมีการสวดมนต์ทำวัตร เช้า-เย็น จึงจำเป็นที่จะต้องใช้เทียนจุดเพื่อบูชาให้ตลอดพรรษา คณะวิทยาการจัดการจึงเห็นความสำคัญในการสืบทอดประเพณีที่ดีงามนี้ให้คงอยู่กับชุมชนและสังคมตลอดไป#​ MS.PBRU 🥰🥰🥰🥰

# สโมสรนักศึกษา 2565 😋😋😋

🥰🥰🥰ครอบครัววิทยาการจัดการ🥰🥰🥰🥰