ประกันคุณภาพ

14 posts

ข่าวประกันคุณภาพ quality assurance

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มรภ.เพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2565

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มรภ.เพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2565 >>>>>วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผศ.ณัฐธัญ พงษ์พานิช และคณาจารย์ประจำสาขา เข้ารับการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยใช้เกณฑ์การประเมินหลักสูตรในรูปแบบ AUN-QA โดยวิธีการออนไลน์ ผ่าน ZOOMสำหรับการประเมินครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 3 ท่าน ประกอบด้วย ผศ.ดร. อำพล นววงศ์เสถียร ประธานกรรมการ, ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ กรรมการ, น้ำฝน กรรมการและเลขานุการ ทางด้านผลการประเมินของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร มรภ.เพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2565

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร มรภ.เพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2565วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อ.ดร.เมธาวิน สาระยาน และคณาจารย์ประจำสาขา เข้ารับการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยใช้เกณฑ์การประเมินหลักสูตรในรูปแบบ AUN-QAสำหรับการประเมินครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 3 ท่าน ประกอบด้วย รศ.ดร. อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ประธานกรรมการ, ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุริยะวงศ์ กรรมการ, อ.ดร.จุติพร อินทะนิน กรรมการและเลขานุการ ทางด้านผลการประเมินของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ ทั้งนี้คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ ที่สามารถนำไปพัฒนาปรับหลักสูตรที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในอนาคต คือ ด้านเกณฑ์การวัดผลนักศึกษาที่ต้องชัดเจน ตรงจุดมุ่งหมายวัดผลได้และและการพัฒนาช่องทางเพื่อสร้างการรับรู้ของหลักสูตรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะรูปแบบสื่อสังคมออนไลน์มากยิ่งขึ้น