MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์

21 มิถุนายน 2566 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ โดยมี อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา หลังจากนั้นคะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร ตรวจหลักฐานอ้างอิงผ่านระบบอิเล็กโทรนิกส์ ประะธานหลักสูตรตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมิน สุดท้ายประธานหลักสูตรและคณาจารย์รับฟังสรุปผลการตรวจประเมินด้วยวาจาจากคณะกรรมการประเมิน