MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

สาขาการบัญชีจัดอบรมการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะให้มีสมรรรถนะสูง

วันที่ สาขาการบัญชีจัดอบรมการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะให้มีสมรรรถนะสูง สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพบัญชี : การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และรายงานของผู้สอบบัญชี อ.เกศินี ฉัตรอมรรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นวิทยากร