MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

เปิดเวทีสร้างแรงบันดาลใจ “เส้นทางสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ MS PBRU” ต้อนรับนักศึกษาใหม่ปี 67

คณะวิทยาการจัดการ เปิดเวทีสร้างแรงบันดาลใจ “เส้นทางสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ MS PBRU” ต้อนรับนักศึกษาใหม่ปี 67

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 อาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาใหม่ปี 2567 ในกิจกรรม “เส้นทางสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ @MS PBRU” ภายใต้โครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ณ ห้องประชุมสันต์ธรรมบำรุง ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีการ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ๆ แรกเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเชิญศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จจากทุกสาขาวิชาของคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 7 ท่าน และกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะ Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม โดยได้รับเกียรติจากคุณกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มาเป็นวิทยาการในการให้ความรู้

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร และคุณลักษณะพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา และเพื่อให้มีทัศนคติ และแรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี