MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมอาจารย์ครั้งที่1/2567

คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมอาจารย์ครั้งที่1/2567

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ดรวีวิทย์สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1

ในที่ประชุมได้มีการชี้แจงการดำเนินงานของรองคณะบดีฝ่ายต่าง ๆ ประกอบด้วย

1.ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา ชี้แจงเกี่ยวกับงานปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี รูปแบบใหม่ ที่จะปรับใช้ในปี 2568 หลักสูตรปริญญาโท รวมถึงแนวทางปฏิบัติการดูแลนักศึกษา ด้านการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามระบบของมหาวิทยาลัย

2.ฝ่ายวิจัยและบริหาร มีการชี้แจง รายงานผลด้านวิจัยและทุนวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งปีที่ที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก พร้อมกับวางแนวทางในการดำเนินการวิจัยในปีถัดไป

3.ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม มีการชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับจำนวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2567 ที่เป็นไปตามเป้าประสงค์ของยอดที่กำหนด และมีการชี้แจงแนวทางในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาในปีถัดไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี