MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

คณะวิทยาการจัดการ อบรมพัฒนาบุคลากร การสร้างสื่อด้วยกลยุทธ์การเรียนรู้แบบ Blended Learning เตรียมต้อนรับภาคการศึกษาใหม่

คณะวิทยาการจัดการ อบรมพัฒนาบุคลากร การสร้างสื่อด้วยกลยุทธ์การเรียนรู้แบบ Blended Learning เตรียมต้อนรับภาคการศึกษาใหม่

   อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการ เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรมการพัฒนาเทคนิคการทำสื่อในรายวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้แบบ Blended Learning ให้กับคณาจารย์และบุคลากรในคณะเพื่อเตรียมรองรับการเปิดภาคการศึกษา 1/2565  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ

                 สำหับการอบรมได้มีการแบ่งหัวข้อการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ 2 หัวข้อที่น่าสนใจ ประกอบด้วย กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้แบบ Blended Learning การศึกษาในยุคปกติวิถีใหม่ บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเทคนิคการทำสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้ บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี