MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไป คณาจารย์จากสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และคณาจารย์จากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไป คณาจารย์จากสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และคณาจารย์จากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 คณาจารย์จากสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นำโดยอาจารย์วนิดา รุ่งแสง ประธานสาขาวิชาการจัดการ >> ดร.วิชุดา จันทร์เวโรจน์ >> อาจารย์คมสันต์ ธีระพืช >>ผศ.สุพรรัตน์ วงศ์ดุสิตบุรี >> ผศ.ดร.ประสาน นันทะเสน>> ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ>> อ.ศิริรักษ์ บุญพร้อมรักษา และคณาจารย์จากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำโดยอาจารย์วิยะดา พลชัย ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ >>ดร.ธงชัย เหมือนชู >>อาจารย์นิรุตต์ จรเจริญ >>และนักศึกษา 3 ตน เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการหลักสูตรระยะสั้น การประกันคุนภาพการศึกษา ฝ่ายฝึกประสบการวิชาชีพและสหกิจศึกษา การขับเคลื่อนวิทยากรสังคม การจัดการบริการวิชาการ การพัฒนาบุคลากร

โดยมีอาจารย์ ดร.วิวิศน์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย >>อาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและบัณฑิตศึกษา >>อาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงค์ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม >>อาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา>> อาจารย์นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์ >>อาจารย์เยาวภา อินทเส >> อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดี/ประธานสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมกัน