MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 4ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

📣

📣📣การจัดสอบวิชาพื้นฐาน ครั้งที่ 4
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564
(สอบสัมภาษณ์ออนไลน์แบบมีโครงสร้างของคำถาม)
คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะสมัครสอบ
นักศึกษาภาคปกติ
สายครู รหัส 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56 และ 55
สายทั่วไป รหัส 62, 61, 60, 59, 58 และ 57
👉👉สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พ.ค. 65👈👈
ได้ที่ http://mis.pbru.ac.th/register เข้าเมนู “สมัครสอบวิชาพื้นฐาน”
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3NB0dWJ
📍ชำระเงินค่าสมัครได้ที่
ธนาคารและเคาเตอร์เซอร์วิส ตามวันที่กำหนดท้ายใบสมัคร
(การสมัครจะเสร็จสิ้นเมื่อชำระเงินค่าสมัครเท่านั้น)
รายละเอียดของวันและเวลาจัดสอบ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
โดยสามารถติดตามข้อมูลประกาศเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://acad.pbru.ac.th
☎️สอบถามเพิ่มเติม
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทร. 032-708607