MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

การฝึกซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การฝึกซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๕