MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

กิจกรรมถอดบทเรียนผ่านกิจกรรมหนังสั้นรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อ

สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารจัดกิจกรรมถอดบทเรียน ผ่านกิจกรรมหนังสั้นรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อ

สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารจัดกิจกรรมถอดบทเรียน
ผ่านกิจกรรมหนังสั้นรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อ