MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

มรภ.เพชรบุรีขยายเครือข่ายวิศวกรสังคม นำนักศึกษาเข้ารับการอบรมการเสริมสร้าง “ทักษะ Soft Skill”

มรภ.เพชรบุรีขยายเครือข่ายวิศวกรสังคม นำนักศึกษาเข้ารับการอบรมการเสริมสร้าง “ทักษะ Soft Skill”

  เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิศวกรสังคม และให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติเครื่องมือของวิศวกรสังคมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของคณะที่ได้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง “ทักษะ Soft Skill” ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ให้กับนักศึกษาคณะต่างๆ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

        สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการให้การศึกษาสร้างผู้เรียนให้สมบูรณ์พร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่ดีและมั่นคง มีอาชีพ มีงานทำและเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อบูรณาการและถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาด้วยกันและชุมชน อีกทั้งยังเชื่อมโยงการพัฒนาให้นักศึกษามีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ เข้าใจและเข้าถึงการพัฒนาที่เริ่มจากตัวนักศึกษาลงไปสู่ชุมชนด้วยการเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ผ่านการทำงานระหว่างรุ่นสู่รุ่นสู่ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในวิศวกรสังคม กล้าคิด กล้าแสดงออก มีจิตอาสาและทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างเครือข่ายวิศวกร บูรณาการทำงานร่วมกัน มีทัศนคติที่ดี และเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และยังเป็นการขยายเครือข่ายวิศวกรสังคมทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนทบทวนต่อยอดเครื่องมือและกระบวนการวิศวกรสังคม

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี